English Version
館藏查詢
他校館藏
  
本頁點閱次數:154965次(自2015/1/1)
0 總類39601
  00 特藏18731
  01 目錄學; 文獻學1532
  02 圖書資訊學; 檔案學873
  03 國學10499
  04 普通類書;普通百科全書552
  05 連續性出版品;期刊266
  06 普通會社 博物館學450
  07 普通論叢1062
  08 普通叢書4559
  09 群經1077
1 哲學類17869
  10 哲學類512
  11 思想;學術731
  12 中國哲學3890
  13 東方哲學167
  14 西洋哲學1397
  15 邏輯學268
  16 形上學171
  17 心理學6684
  18 美學567
  19 倫理學3484
2 宗教類8198
  20 宗教類299
  21 宗教學353
  22 佛教4363
  23 道教245
  24 基督教1352
  25 伊斯蘭教69
  26 猶太教19
  27 其他宗教407
  28 神話310
  29 術數;迷信783
3 科學類26650
  30 科學類1437
  31 數學17167
  32 天文學742
  33 物理學2546
  34 化學1084
    340 化學總論210
    341 分析化學106
    341.1 普通有機分析22
    341.2 普通無機分析2
    341.3 定性分析6
    341.4 定量分析1
    341.5 比色分析2
    341.6 電解分析7
    341.7 磁學分析法0
    341.8 其他分析化學0
    341.9 應用化學分析12
    342 儀器分析化學73
    342.1 光譜分析4
    342.2 分子發光分析法0
    342.3 色層分析0
    342.4 氣相層析法0
    342.5 液相層析法31
    342.6 毛細管分析3
    342.7 熱分析法0
    342.8 電子顯微鏡分析6
    342.9 其他方法5
    343 高分子化學44
    343.1 高分子物理5
    343.2 碳鏈聚合物1
    343.3 雜鏈聚合物4
    343.4 元素有機聚合物6
    343.5 無機高分子化合物0
    343.6 天然高分子化合物0
    345 無機化學64
    346 有機化學199
    347 化學實驗及設備60
    347.1 一般化學技術1
    347.2 普通化學實驗3
    347.3 分析化學實驗0
    347.4 物理化學實驗1
    347.5 儀器分析實驗0
    347.6 色層分析技術3
    347.7 生物化學實驗5
    347.8 無機化學實驗2
    347.9 有機化學實驗9
    348 物理化學249
    348.2 理論化學25
    348.3 光化學9
    348.4 化學熱力學及化學平衡22
    348.5 電解質溶液及化學電池34
    348.6 介面化學;膠體化學58
    348.7 磁化學0
    348.8 核化學6
    349 材料化學33
  35 地球科學 地質學497
  36 生物科學1801
  37 植物學222
  38 動物學617
  39 人類學538
4 應用科學類47296
  40 應用科學類575
  41 醫藥7039
  42 家政2491
  43 農業1460
  44 工程11495
  45 礦冶258
  46 化學工業1401
  47 製造2169
  48 商業;各種營業2055
  49 商業;經營學18356
5 社會科學類52066
  50 社會科學類558
  51 統計1088
  52 教育9178
  53 禮俗3096
  54 社會學10832
  55 經濟9165
  56 財政6667
  57 政治6875
  58 法律2942
  59 軍事1669
6 中國史地類7810
  60 史地類559
  61 中國史地1286
  62 中國斷代史2456
  63 中國文化史842
  64 中國外交史208
  65 中國史料438
  66 中國地理108
  67 中國地方志1417
  68 中國地理類志212
  69 中國遊記285
7 世界史地類17958
  71 世界史地1516
  72 海洋志33
  73 亞洲史地5256
  74 歐洲史地1524
  75 美洲史地429
  76 非洲史地153
  77 大洋洲史地142
  78 傳記7002
  79 文物考古1905
8 語文文學類75720
  80 語言學;文學17535
  81 文學5692
  82 中國文學6123
  83 中國文學總集3041
  84 中國文學別集2236
  85 中國各種文學24537
  86 東方文學7847
  87 西洋文學7078
  88 其他各國文學1183
  89 新聞學513
9 藝術類35193
  90 藝術類4547
  91 音樂3352
  92 建築藝術1668
  93 雕塑656
  94 繪畫;書法7305
  95 攝影;電腦藝術1965
  96 應用美術2606
  97 技藝593
  98 戲劇10256
  99 遊藝及休閒活動2245


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800