English Version
館藏查詢
他校館藏
  
本頁點閱次數:155069次(自2015/1/1)
0 總類39601
  00 特藏18731
  01 目錄學; 文獻學1532
  02 圖書資訊學; 檔案學873
  03 國學10499
  04 普通類書;普通百科全書552
  05 連續性出版品;期刊266
  06 普通會社 博物館學450
  07 普通論叢1062
  08 普通叢書4559
  09 群經1077
1 哲學類17869
  10 哲學類512
  11 思想;學術731
  12 中國哲學3890
  13 東方哲學167
  14 西洋哲學1397
  15 邏輯學268
  16 形上學171
  17 心理學6684
  18 美學567
  19 倫理學3484
2 宗教類8198
  20 宗教類299
  21 宗教學353
  22 佛教4363
  23 道教245
  24 基督教1352
  25 伊斯蘭教69
  26 猶太教19
  27 其他宗教407
  28 神話310
  29 術數;迷信783
3 科學類26650
  30 科學類1437
  31 數學17167
  32 天文學742
  33 物理學2546
  34 化學1084
  35 地球科學 地質學497
  36 生物科學1801
    360 生物科學總論355
    361 普通生物學191
    361.1 生命論10
    361.2 生物發生與成熟30
    361.3 生物形態學;比較生物學6
    361.4 生誤解剖學60
    361.5 分子生物學24
    361.6 生物病理學1
    361.7 生物物理學7
    361.9 其他23
    362 演化論71
    362.1 達爾文學說27
    362.3 定向進化論0
    362.4 突變論0
    362.5 拉馬克學說0
    362.6 其他演化論0
    362.8 古生物學與演化論0
    362.9 反演化論0
    363 遺傳學198
    363.1 變異4
    363.2 交配0
    363.3 生殖;性8
    363.5 優生學0
    363.6 各種遺傳學3
    363.8 分子遺傳學29
    364 細胞論46
    365 經濟生物學1
    366 生物分佈;生物地理學61
    367 生態學580
    367.1 普通生態學1
    367.2 生物與非生物環境33
    367.21 氣候因素4
    367.28 自然災害25
    367.3 生物與生物環境22
    367.4 環境污染246
    367.5 適應1
    367.6 群體生態學2
    367.7 生態保育13
    367.8 生態系42
    367.9 其他生態學9
    368 生物技術149
    369 微生物學149
  37 植物學222
  38 動物學617
  39 人類學538
4 應用科學類47296
  40 應用科學類575
  41 醫藥7039
  42 家政2491
  43 農業1460
  44 工程11495
  45 礦冶258
  46 化學工業1401
  47 製造2169
  48 商業;各種營業2055
  49 商業;經營學18356
5 社會科學類52066
  50 社會科學類558
  51 統計1088
  52 教育9178
  53 禮俗3096
  54 社會學10832
  55 經濟9165
  56 財政6667
  57 政治6875
  58 法律2942
  59 軍事1669
6 中國史地類7810
  60 史地類559
  61 中國史地1286
  62 中國斷代史2456
  63 中國文化史842
  64 中國外交史208
  65 中國史料438
  66 中國地理108
  67 中國地方志1417
  68 中國地理類志212
  69 中國遊記285
7 世界史地類17958
  71 世界史地1516
  72 海洋志33
  73 亞洲史地5256
  74 歐洲史地1524
  75 美洲史地429
  76 非洲史地153
  77 大洋洲史地142
  78 傳記7002
  79 文物考古1905
8 語文文學類75720
  80 語言學;文學17535
  81 文學5692
  82 中國文學6123
  83 中國文學總集3041
  84 中國文學別集2236
  85 中國各種文學24537
  86 東方文學7847
  87 西洋文學7078
  88 其他各國文學1183
  89 新聞學513
9 藝術類35193
  90 藝術類4547
  91 音樂3352
  92 建築藝術1668
  93 雕塑656
  94 繪畫;書法7305
  95 攝影;電腦藝術1965
  96 應用美術2606
  97 技藝593
  98 戲劇10256
  99 遊藝及休閒活動2245


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800