English Version
館藏查詢
他校館藏
  
本頁點閱次數:153713次(自2015/1/1)
0 總類39601
  00 特藏18731
  01 目錄學; 文獻學1532
  02 圖書資訊學; 檔案學873
  03 國學10499
  04 普通類書;普通百科全書552
  05 連續性出版品;期刊266
  06 普通會社 博物館學450
  07 普通論叢1062
  08 普通叢書4559
  09 群經1077
1 哲學類17869
  10 哲學類512
  11 思想;學術731
  12 中國哲學3890
  13 東方哲學167
  14 西洋哲學1397
  15 邏輯學268
  16 形上學171
  17 心理學6684
  18 美學567
  19 倫理學3484
2 宗教類8198
  20 宗教類299
  21 宗教學353
  22 佛教4363
  23 道教245
  24 基督教1352
  25 伊斯蘭教69
  26 猶太教19
  27 其他宗教407
  28 神話310
  29 術數;迷信783
3 科學類26650
  30 科學類1437
  31 數學17167
  32 天文學742
  33 物理學2546
  34 化學1084
  35 地球科學 地質學497
  36 生物科學1801
  37 植物學222
  38 動物學617
  39 人類學538
4 應用科學類47295
  40 應用科學類575
  41 醫藥7039
  42 家政2491
  43 農業1460
  44 工程11494
  45 礦冶258
  46 化學工業1401
  47 製造2169
  48 商業;各種營業2055
  49 商業;經營學18356
5 社會科學類52066
  50 社會科學類558
  51 統計1088
  52 教育9178
  53 禮俗3096
  54 社會學10832
    540 社會學總論1079
    540.1 社會研究法177
    540.2 社會哲學與理論189
    540.6 社會團體4
    540.9 各國社會史317
    541 社會學各論3470
    541.1 社會20
    541.2 文化1108
    541.3 文化人類學358
    541.4 社會變遷710
    541.5 社會整合及分化21
    541.6 社會互動83
    541.7 社會心理學382
    541.8 社會約制734
    541.9 社會制度27
    542 社會問題637
    543 社會調查報告;社會計劃18
    544 家庭;族制2536
    544.1 家庭258
    544.2 親族;族制46
    544.3 婚姻627
    544.4 生育6
    544.5 婦女522
    544.6 兒童與青少年145
    544.7 性關係;兩性關係666
    544.8 老人250
    544.9 宗親會1
    545 社區;環境736
    546 社會階級及組織438
    547 社會工作;社會福利515
    548 社會救濟991
    549 社會改革論412
    549.1 社會政策47
    549.2 社會主義101
    549.3 馬克思主義;共產主義157
    549.4 各國共產主義85
    549.5 國家社會主義;民主社會主義1
    549.6 共利主義0
    549.7 基督教社會主義0
    549.8 烏托邦社會主義10
    549.9 無政府主義0
  55 經濟9165
  56 財政6667
  57 政治6875
  58 法律2942
  59 軍事1669
6 中國史地類7810
  60 史地類559
  61 中國史地1286
  62 中國斷代史2456
  63 中國文化史842
  64 中國外交史208
  65 中國史料438
  66 中國地理108
  67 中國地方志1417
  68 中國地理類志212
  69 中國遊記285
7 世界史地類17958
  71 世界史地1516
  72 海洋志33
  73 亞洲史地5256
  74 歐洲史地1524
  75 美洲史地429
  76 非洲史地153
  77 大洋洲史地142
  78 傳記7002
  79 文物考古1905
8 語文文學類75720
  80 語言學;文學17535
  81 文學5692
  82 中國文學6123
  83 中國文學總集3041
  84 中國文學別集2236
  85 中國各種文學24537
  86 東方文學7847
  87 西洋文學7078
  88 其他各國文學1183
  89 新聞學513
9 藝術類35191
  90 藝術類4547
  91 音樂3352
  92 建築藝術1668
  93 雕塑656
  94 繪畫;書法7305
  95 攝影;電腦藝術1965
  96 應用美術2606
  97 技藝593
  98 戲劇10256
  99 遊藝及休閒活動2245


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800