English Version
館藏查詢
他校館藏
  
本頁點閱次數:154956次(自2015/1/1)
0 總類39601
  00 特藏18731
  01 目錄學; 文獻學1532
  02 圖書資訊學; 檔案學873
  03 國學10499
  04 普通類書;普通百科全書552
  05 連續性出版品;期刊266
  06 普通會社 博物館學450
  07 普通論叢1062
  08 普通叢書4559
  09 群經1077
1 哲學類17869
  10 哲學類512
  11 思想;學術731
  12 中國哲學3890
  13 東方哲學167
  14 西洋哲學1397
  15 邏輯學268
  16 形上學171
  17 心理學6684
  18 美學567
  19 倫理學3484
2 宗教類8198
  20 宗教類299
  21 宗教學353
  22 佛教4363
  23 道教245
  24 基督教1352
  25 伊斯蘭教69
  26 猶太教19
  27 其他宗教407
  28 神話310
  29 術數;迷信783
3 科學類26650
  30 科學類1437
  31 數學17167
  32 天文學742
  33 物理學2546
  34 化學1084
  35 地球科學 地質學497
  36 生物科學1801
  37 植物學222
  38 動物學617
  39 人類學538
4 應用科學類47296
  40 應用科學類575
  41 醫藥7039
  42 家政2491
  43 農業1460
  44 工程11495
  45 礦冶258
  46 化學工業1401
  47 製造2169
  48 商業;各種營業2055
  49 商業;經營學18356
5 社會科學類52066
  50 社會科學類558
  51 統計1088
  52 教育9178
  53 禮俗3096
  54 社會學10832
  55 經濟9165
  56 財政6667
  57 政治6875
  58 法律2942
  59 軍事1669
6 中國史地類7810
  60 史地類559
  61 中國史地1286
  62 中國斷代史2456
  63 中國文化史842
  64 中國外交史208
  65 中國史料438
  66 中國地理108
  67 中國地方志1417
  68 中國地理類志212
  69 中國遊記285
7 世界史地類17958
  71 世界史地1516
  72 海洋志33
  73 亞洲史地5256
  74 歐洲史地1524
    740 歐洲史地總論472
    740.1 西洋通史25
    740.2 西洋斷代史254
    740.3 西洋文化史51
    740.4 西洋外交史2
    740.6 歐洲地理3
    740.7 歐洲區域志4
    740.8 歐洲類志;歐洲人文地理1
    740.9 歐洲遊記112
    741 英國158
    741.1 英國通史20
    741.2 英國斷代史22
    741.3 英國文化史16
    741.4 英國外交史3
    741.5 英國史料0
    741.6 英國地理0
    741.7 英國地方志40
    741.8 英國類志23
    741.9 愛爾蘭共和國27
    742 法國224
    742.1 法國通史8
    742.2 法國斷代史39
    742.3 法國文化史35
    742.4 法國外交史2
    742.5 法國史料0
    742.6 法國地理0
    742.7 法國地方志75
    742.8 法國類志21
    742.9 摩納哥39
    743 德國131
    743.1 德國通史14
    743.2 德國斷代史46
    743.7 德國地方志13
    743.8 德國類志1
    743.9 德國遊記32
    744 中歐92
    744.1 奧地利19
    744.2 匈牙利3
    744.3 捷克25
    744.4 波蘭6
    744.6 斯洛伐克0
    744.7 列支敦士登0
    744.8 瑞士25
    745 義大利112
    745.1 義大利通史4
    745.2 義大利斷代史7
    745.7 義大利地方志10
    745.8 義大利類志9
    745.9 梵蒂岡63
    746 伊比利半島及諸小國71
    746.1 西班牙65
    746.2 葡萄牙4
    746.3 直布羅陀0
    746.4 安道爾0
    746.6 聖馬利諾0
    747 北歐112
    747.1 比利時1
    747.2 荷蘭33
    747.3 丹麥10
    747.4 挪威9
    747.5 瑞典11
    747.6 芬蘭11
    747.7 冰島7
    747.8 波羅的海三國3
    747.9 盧森堡0
    748 俄羅斯107
    749 東南歐45
  75 美洲史地429
  76 非洲史地153
  77 大洋洲史地142
  78 傳記7002
  79 文物考古1905
8 語文文學類75720
  80 語言學;文學17535
  81 文學5692
  82 中國文學6123
  83 中國文學總集3041
  84 中國文學別集2236
  85 中國各種文學24537
  86 東方文學7847
  87 西洋文學7078
  88 其他各國文學1183
  89 新聞學513
9 藝術類35193
  90 藝術類4547
  91 音樂3352
  92 建築藝術1668
  93 雕塑656
  94 繪畫;書法7305
  95 攝影;電腦藝術1965
  96 應用美術2606
  97 技藝593
  98 戲劇10256
  99 遊藝及休閒活動2245


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800