English Version
館藏查詢
他校館藏
  
本頁點閱次數:155055次(自2015/1/1)
0 總類39601
  00 特藏18731
  01 目錄學; 文獻學1532
  02 圖書資訊學; 檔案學873
  03 國學10499
  04 普通類書;普通百科全書552
  05 連續性出版品;期刊266
  06 普通會社 博物館學450
  07 普通論叢1062
  08 普通叢書4559
  09 群經1077
1 哲學類17869
  10 哲學類512
  11 思想;學術731
  12 中國哲學3890
  13 東方哲學167
  14 西洋哲學1397
  15 邏輯學268
  16 形上學171
  17 心理學6684
  18 美學567
  19 倫理學3484
2 宗教類8198
  20 宗教類299
  21 宗教學353
  22 佛教4363
  23 道教245
  24 基督教1352
  25 伊斯蘭教69
  26 猶太教19
  27 其他宗教407
  28 神話310
  29 術數;迷信783
3 科學類26650
  30 科學類1437
  31 數學17167
  32 天文學742
  33 物理學2546
  34 化學1084
  35 地球科學 地質學497
  36 生物科學1801
  37 植物學222
  38 動物學617
  39 人類學538
4 應用科學類47296
  40 應用科學類575
  41 醫藥7039
  42 家政2491
  43 農業1460
  44 工程11495
  45 礦冶258
  46 化學工業1401
  47 製造2169
  48 商業;各種營業2055
  49 商業;經營學18356
5 社會科學類52066
  50 社會科學類558
  51 統計1088
  52 教育9178
  53 禮俗3096
  54 社會學10832
  55 經濟9165
  56 財政6667
  57 政治6875
  58 法律2942
  59 軍事1669
6 中國史地類7810
  60 史地類559
  61 中國史地1286
  62 中國斷代史2456
  63 中國文化史842
  64 中國外交史208
  65 中國史料438
  66 中國地理108
  67 中國地方志1417
  68 中國地理類志212
  69 中國遊記285
7 世界史地類17958
  71 世界史地1516
  72 海洋志33
  73 亞洲史地5256
  74 歐洲史地1524
  75 美洲史地429
  76 非洲史地153
  77 大洋洲史地142
  78 傳記7002
  79 文物考古1905
8 語文文學類75720
  80 語言學;文學17535
    800 語言學總論1010
    801 比較語言學608
    801.1 言語學208
    801.2 方法論12
    801.3 語音學;音韻學35
    801.4 修辭及語法65
    801.5 語源學6
    801.6 語義學;術語學75
    801.7 辭典學25
    801.8 方言學;語言地理學21
    801.9 非語言表達法;記號語言學24
    802 漢語3124
    802.1 訓詁;語彙;語義160
    802.2 文字468
    802.3 字典;詞典332
    802.4 語音;韻書208
    802.5 方言456
    802.6 文法303
    802.7 寫作;修辭384
    802.8 讀本227
    802.9 中國少數民族語言160
    803 東方語言4248
    803.1 日語3808
    803.11 文字,字母139
    803.12 語源學141
    803.14 音韻22
    803.15 方言16
    803.16 語法712
    803.17 修詞;作文125
    803.18 日本語讀本1584
    803.188 會話讀本445
    803.2 朝鮮語282
    803.3 臺語41
    803.4 印度語系5
    803.5 南印語系0
    803.6 伊朗語系1
    803.7 中國南疆外諸語61
    803.8 突厥語系4
    803.9 南島語系40
    804 印歐語系264
    804.1 古典歐洲語;希臘語3
    804.2 拉丁語9
    804.3 近代歐洲語總論1
    804.4 羅馬語族0
    804.5 法語145
    804.6 義語13
    804.7 西班牙語87
    804.8 葡語1
    805 日耳曼語系8219
    805.1 英語8026
    805.11 字母16
    805.12 語彙919
    805.121 語源23
    805.122 基本語彙1
    805.123 成語184
    805.124 同意、反意、同音異語13
    805.126 古語1
    805.127 外來語0
    805.13 英語字典235
    805.14 英國語言93
    805.15 英語方言1
    805.16 英國語言文法758
    805.17 英語作文445
    805.171 英語修詞25
    805.172 修飾2
    805.174 日記體3
    805.175 論文作文48
    805.176 式辭1
    805.178 文範12
    805.179 英語應用文124
    805.18 英語讀本4744
    805.188 英國語言會話讀本1021
    805.189 考試問答1963
    805.1892 全民英檢159
    805.1894 托福考試(TOEFL)354
    805.1895 TOEIC多益864
    805.1896 留學專業英文考試(GRE,GMAT)16
    805.19 古英語1
    805.2 德語158
    805.3 斯堪地納維亞語0
    805.4 荷蘭語1
    805.5 法德蘭語4
    805.6 佛里斯蘭語0
    805.9 其他0
    806 斯拉夫語族51
    806.1 俄語50
    806.2 波蘭語0
    806.3 捷克語0
    806.4 保加利亞語0
    806.5 塞爾維亞語;克羅埃西亞語0
    806.7 文得語0
    806.8 其他斯拉夫語0
    806.9 波羅的語族0
    807 其他語言9
    808 美洲、非洲、大洋洲諸語言2
    808.1 凱爾特語族2
    808.2 芬蘭烏戈爾語系0
    808.3 伊比利亞高加索語系0
    808.4 含-閃語系0
    808.5 閃語系0
    808.6 希伯來語0
    808.7 阿拉米亞語0
    808.8 阿拉伯語0
    808.9 其他0
    809 人為語3
  81 文學5692
  82 中國文學6123
  83 中國文學總集3041
  84 中國文學別集2236
  85 中國各種文學24537
  86 東方文學7847
  87 西洋文學7078
  88 其他各國文學1183
  89 新聞學513
9 藝術類35193
  90 藝術類4547
  91 音樂3352
  92 建築藝術1668
  93 雕塑656
  94 繪畫;書法7305
  95 攝影;電腦藝術1965
  96 應用美術2606
  97 技藝593
  98 戲劇10256
  99 遊藝及休閒活動2245


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800