English Version
館藏查詢
他校館藏
  
本頁點閱次數:153705次(自2015/1/1)
0 總類39601
  00 特藏18731
  01 目錄學; 文獻學1532
  02 圖書資訊學; 檔案學873
  03 國學10499
  04 普通類書;普通百科全書552
  05 連續性出版品;期刊266
  06 普通會社 博物館學450
  07 普通論叢1062
  08 普通叢書4559
  09 群經1077
1 哲學類17869
  10 哲學類512
  11 思想;學術731
  12 中國哲學3890
  13 東方哲學167
  14 西洋哲學1397
  15 邏輯學268
  16 形上學171
  17 心理學6684
  18 美學567
  19 倫理學3484
2 宗教類8198
  20 宗教類299
  21 宗教學353
  22 佛教4363
  23 道教245
  24 基督教1352
  25 伊斯蘭教69
  26 猶太教19
  27 其他宗教407
  28 神話310
  29 術數;迷信783
3 科學類26650
  30 科學類1437
  31 數學17167
  32 天文學742
  33 物理學2546
  34 化學1084
  35 地球科學 地質學497
  36 生物科學1801
  37 植物學222
  38 動物學617
  39 人類學538
4 應用科學類47295
  40 應用科學類575
  41 醫藥7039
  42 家政2491
  43 農業1460
  44 工程11494
  45 礦冶258
  46 化學工業1401
  47 製造2169
  48 商業;各種營業2055
  49 商業;經營學18356
5 社會科學類52066
  50 社會科學類558
  51 統計1088
  52 教育9178
  53 禮俗3096
  54 社會學10832
  55 經濟9165
  56 財政6667
  57 政治6875
  58 法律2942
  59 軍事1669
6 中國史地類7810
  60 史地類559
  61 中國史地1286
  62 中國斷代史2456
  63 中國文化史842
  64 中國外交史208
  65 中國史料438
  66 中國地理108
  67 中國地方志1417
  68 中國地理類志212
  69 中國遊記285
7 世界史地類17958
  71 世界史地1516
  72 海洋志33
  73 亞洲史地5256
  74 歐洲史地1524
  75 美洲史地429
  76 非洲史地153
  77 大洋洲史地142
  78 傳記7002
  79 文物考古1905
8 語文文學類75720
  80 語言學;文學17535
  81 文學5692
  82 中國文學6123
  83 中國文學總集3041
  84 中國文學別集2236
  85 中國各種文學24537
  86 東方文學7847
  87 西洋文學7078
  88 其他各國文學1183
  89 新聞學513
9 藝術類35191
  90 藝術類4547
  91 音樂3352
  92 建築藝術1668
  93 雕塑656
  94 繪畫;書法7305
    940 繪畫總論823
    940.1 繪畫理論31
    940.2 繪畫目錄1
    940.3 繪畫教育及研究0
    940.4 繪畫辭典1
    940.5 繪畫期刊61
    940.6 繪畫團體2
    940.7 繪畫論文集31
    940.8 繪畫叢書53
    940.9 繪畫史453
    941 中國書畫238
    941.1 前代內府所藏書畫目錄2
    941.2 現代公藏書畫目錄0
    941.3 私藏書畫目錄3
    941.4 鑑賞20
    941.5 專譜114
    941.6 書畫叢譜59
    941.7 題識1
    941.9 中國書畫史4
    942 書法482
    942.1 書體;筆法146
    942.2 各國文字書法15
    942.3 落款;署名2
    942.4 文房四寶17
    942.5 紙2
    942.6 筆1
    942.7 墨2
    942.8 硯5
    942.9 掌故4
    943 法帖;拓本1062
    943.1 目錄1
    943.2 鑑別;考證;釋文4
    943.3 題識;評論28
    943.4 墨帖153
    943.5 單帖384
    943.6 叢帖240
    943.7 集字15
    943.8 辨字0
    943.9 習字範本41
    944 中國畫353
    944.1 材料1
    944.2 畫具0
    944.3 一般畫法41
    944.4 山水畫55
    944.5 人物畫36
    944.6 花鳥畫64
    944.7 翎毛畫;蟲魚畫;走獸畫18
    944.8 題款5
    944.9 掌故7
    945 中國畫冊671
    945.1 目錄3
    945.2 鑑別;考證14
    945.3 題識112
    945.4 畫片4
    945.5 叢譜136
    945.6 專譜287
    945.7 壁畫32
    945.9 習畫範本4
    946 東洋畫166
    946.1 日本畫161
    946.2 朝鮮畫1
    946.7 印度畫0
    946.8 東南亞各國畫1
    947 西洋繪畫2752
    947.1 西洋畫技法263
    947.2 人物畫77
    947.3 其他主題別畫55
    947.4 特殊畫1962
    947.41 漫畫1621
    947.5 西洋畫冊331
    947.6 材料及用具2
    947.7 畫室1
    947.8 人體模特兒1
    947.9 各國繪畫13
    948 各種西洋畫法684
    948.1 木炭畫3
    948.2 鉛筆畫;銀筆畫77
    948.3 鋼筆畫6
    948.4 水彩畫158
    948.5 油畫321
    948.6 蠟筆畫;粉彩畫11
    948.7 粉筆畫0
    948.8 拼貼畫8
    948.9 其他畫73
    949 西洋畫各派77
    949.1 原始時代0
    949.2 古代0
    949.3 中世4
    949.4 近世5
    949.5 近代(十九世紀)25
    949.6 現代(二十世紀)6
    949.7 當代5
  95 攝影;電腦藝術1965
  96 應用美術2606
  97 技藝593
  98 戲劇10256
  99 遊藝及休閒活動2245


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800