English Version
館藏查詢
他校館藏
  
世界史地類  >  美洲史地  >  美國  >  美國斷代史  >  
   系統號碼762523
   書刊名革命之夏 : 美國獨立的起源
   主要著者艾里斯(Ellis, Joseph J.)著
   其他著者熊鈺
   出版項新北市 : 廣場出版 : 遠足發行, 2019[民108]
   索書號752.23 8855
   ISBN978-986-97401-3-5
   標題美國史
美國獨立戰爭
   
    
   分享▼ 
網站搜尋           

 資料類型狀態應還日期預約人數館藏地索書號條碼號
找書圖書在架上0總館
中文圖書區 Shelf
752.23 8855 2019C411514

內容簡介請利用網站搜尋,連結內容簡介

讀者書評

尚無書評,


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800