English Version
館藏查詢
他校館藏
  
世界史地類  >  亞洲史地  >  台灣史地  >  台灣史  >  
   系統號碼203141
   書刊名臺灣史綱
   主要著者湯子炳(歷史)
   出版項臺北市 : 海峽學術出版 : 問津堂總經銷, 2002[民91]
   索書號733.2 8542
   ISBN957-20-4017-0
   標題臺灣-歷史
   叢書名臺灣史料新刊; 23
   
    
   分享▼ 
網站搜尋           

 資料類型狀態應還日期預約人數館藏地索書號條碼號
找書圖書在架上0總館
中文圖書區 Shelf
733.2 8542 2002C197248

內容簡介請利用網站搜尋,連結內容簡介

讀者書評

1.匿稱:jasmin
隋唐宋元時代之臺灣,明代荷西侵襲下之臺灣,明延平郡王統治時代之臺灣,清廷統治時代之臺灣,日本侵占下之臺灣,台灣省之抗日與光復。  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800