English Version
館藏查詢
他校館藏
  
本頁點閱次數:154990次(自2015/1/1)
0 總類39601
  00 特藏18731
  01 目錄學; 文獻學1532
  02 圖書資訊學; 檔案學873
  03 國學10499
  04 普通類書;普通百科全書552
  05 連續性出版品;期刊266
  06 普通會社 博物館學450
  07 普通論叢1062
  08 普通叢書4559
  09 群經1077
1 哲學類17869
  10 哲學類512
  11 思想;學術731
  12 中國哲學3890
  13 東方哲學167
  14 西洋哲學1397
  15 邏輯學268
  16 形上學171
  17 心理學6684
  18 美學567
  19 倫理學3484
2 宗教類8198
  20 宗教類299
  21 宗教學353
  22 佛教4363
  23 道教245
  24 基督教1352
  25 伊斯蘭教69
  26 猶太教19
  27 其他宗教407
  28 神話310
  29 術數;迷信783
3 科學類26650
  30 科學類1437
  31 數學17167
  32 天文學742
  33 物理學2546
    330 物理學總論463
    331 理論物理學213
    331.1 基礎理論6
    331.2 相對論59
    331.3 量子論31
    331.9 統計物理學4
    332 力學333
    332.1 理論力學33
    332.2 運動學22
    332.3 動力學25
    332.4 靜力學9
    332.5 固態力學13
    332.6 流體力學123
    332.7 氣體力學24
    332.8 彈性力學18
    333 物質41
    333.1 物質構造6
    333.3 物態9
    333.4 質量;重量0
    333.5 能量10
    334 聲學;聲音41
    335 熱學163
    336 光;光學255
    337 電學.電子學624
    337.1 電力計算8
    337.2 靜電學24
    337.4 電流;熱電子學113
    337.5 熱電學2
    337.6 電動力學13
    337.7 電波6
    337.8 放電;覺感12
    337.9 電子學;電子物理學366
    338 磁學199
    339 現代物理214
    339.1 物質構造69
    339.2 輻射;輻射能3
    339.3 分子物理學0
    339.4 粒子物理學;粒子輻射35
    339.5 核子物理學30
    339.6 高能物理學3
    339.7 半導體物理學1
    339.8 凝態武理學0
    339.9 應用物理學24
  34 化學1084
  35 地球科學 地質學497
  36 生物科學1801
  37 植物學222
  38 動物學617
  39 人類學538
4 應用科學類47296
  40 應用科學類575
  41 醫藥7039
  42 家政2491
  43 農業1460
  44 工程11495
  45 礦冶258
  46 化學工業1401
  47 製造2169
  48 商業;各種營業2055
  49 商業;經營學18356
5 社會科學類52066
  50 社會科學類558
  51 統計1088
  52 教育9178
  53 禮俗3096
  54 社會學10832
  55 經濟9165
  56 財政6667
  57 政治6875
  58 法律2942
  59 軍事1669
6 中國史地類7810
  60 史地類559
  61 中國史地1286
  62 中國斷代史2456
  63 中國文化史842
  64 中國外交史208
  65 中國史料438
  66 中國地理108
  67 中國地方志1417
  68 中國地理類志212
  69 中國遊記285
7 世界史地類17958
  71 世界史地1516
  72 海洋志33
  73 亞洲史地5256
  74 歐洲史地1524
  75 美洲史地429
  76 非洲史地153
  77 大洋洲史地142
  78 傳記7002
  79 文物考古1905
8 語文文學類75720
  80 語言學;文學17535
  81 文學5692
  82 中國文學6123
  83 中國文學總集3041
  84 中國文學別集2236
  85 中國各種文學24537
  86 東方文學7847
  87 西洋文學7078
  88 其他各國文學1183
  89 新聞學513
9 藝術類35193
  90 藝術類4547
  91 音樂3352
  92 建築藝術1668
  93 雕塑656
  94 繪畫;書法7305
  95 攝影;電腦藝術1965
  96 應用美術2606
  97 技藝593
  98 戲劇10256
  99 遊藝及休閒活動2245


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800