English Version
館藏查詢
他校館藏
  
本頁點閱次數:128295次(自2015/1/1)
0 總類39442
  00 特藏18597
  01 目錄學; 文獻學1525
  02 圖書資訊學; 檔案學871
  03 國學10495
  04 普通類書;普通百科全書547
  05 連續性出版品;期刊260
  06 普通會社 博物館學444
  07 普通論叢1073
  08 普通叢書4565
  09 群經1065
1 哲學類17581
  10 哲學類502
  11 思想;學術729
  12 中國哲學3862
  13 東方哲學163
  14 西洋哲學1383
  15 邏輯學264
  16 形上學168
  17 心理學6521
  18 美學555
  19 倫理學3437
2 宗教類8173
  20 宗教類297
  21 宗教學353
  22 佛教4381
  23 道教242
  24 基督教1344
  25 伊斯蘭教66
  26 猶太教19
  27 其他宗教397
  28 神話300
  29 術數;迷信776
3 科學類26376
  30 科學類1415
  31 數學16950
  32 天文學735
  33 物理學2547
    330 物理學總論456
    331 理論物理學203
    331.1 基礎理論6
    331.2 相對論57
    331.3 量子論24
    331.9 統計物理學4
    332 力學332
    332.1 理論力學34
    332.2 運動學20
    332.3 動力學25
    332.4 靜力學9
    332.5 固態力學13
    332.6 流體力學123
    332.7 氣體力學24
    332.8 彈性力學18
    333 物質41
    333.1 物質構造6
    333.3 物態9
    333.4 質量;重量0
    333.5 能量10
    334 聲學;聲音40
    335 熱學171
    336 光;光學258
    337 電學.電子學632
    337.1 電力計算8
    337.2 靜電學24
    337.4 電流;熱電子學113
    337.5 熱電學2
    337.6 電動力學13
    337.7 電波6
    337.8 放電;覺感12
    337.9 電子學;電子物理學370
    338 磁學200
    339 現代物理214
    339.1 物質構造69
    339.2 輻射;輻射能3
    339.3 分子物理學0
    339.4 粒子物理學;粒子輻射34
    339.5 核子物理學31
    339.6 高能物理學3
    339.7 半導體物理學1
    339.8 凝態武理學0
    339.9 應用物理學24
  34 化學1083
  35 地球科學 地質學490
  36 生物科學1815
  37 植物學219
  38 動物學596
  39 人類學528
4 應用科學類47042
  40 應用科學類592
  41 醫藥6916
  42 家政2444
  43 農業1449
  44 工程11558
  45 礦冶262
  46 化學工業1414
  47 製造2175
  48 商業;各種營業2032
  49 商業;經營學18203
5 社會科學類51464
  50 社會科學類555
  51 統計1077
  52 教育9149
  53 禮俗3017
  54 社會學10597
  55 經濟9098
  56 財政6580
  57 政治6817
  58 法律2923
  59 軍事1656
6 中國史地類7740
  60 史地類554
  61 中國史地1246
  62 中國斷代史2429
  63 中國文化史835
  64 中國外交史206
  65 中國史料438
  66 中國地理108
  67 中國地方志1427
  68 中國地理類志214
  69 中國遊記284
7 世界史地類17638
  71 世界史地1468
  72 海洋志31
  73 亞洲史地5130
  74 歐洲史地1497
  75 美洲史地423
  76 非洲史地151
  77 大洋洲史地139
  78 傳記6924
  79 文物考古1877
8 語文文學類74266
  80 語言學;文學17408
  81 文學5573
  82 中國文學6046
  83 中國文學總集2997
  84 中國文學別集2202
  85 中國各種文學24283
  86 東方文學7209
  87 西洋文學6946
  88 其他各國文學1177
  89 新聞學502
9 藝術類34500
  90 藝術類4417
  91 音樂3337
  92 建築藝術1644
  93 雕塑647
  94 繪畫;書法7064
  95 攝影;電腦藝術1929
  96 應用美術2554
  97 技藝585
  98 戲劇10093
  99 遊藝及休閒活動2232


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800