English Version
館藏查詢
他校館藏
  
本頁點閱次數:135957次(自2015/1/1)
0 總類39239
  00 特藏18401
  01 目錄學; 文獻學1534
  02 圖書資訊學; 檔案學868
  03 國學10496
  04 普通類書;普通百科全書548
  05 連續性出版品;期刊265
  06 普通會社 博物館學444
  07 普通論叢1053
  08 普通叢書4562
  09 群經1066
1 哲學類17651
  10 哲學類506
  11 思想;學術727
  12 中國哲學3865
  13 東方哲學165
  14 西洋哲學1386
  15 邏輯學265
  16 形上學170
  17 心理學6562
  18 美學558
  19 倫理學3449
2 宗教類8145
  20 宗教類298
  21 宗教學353
  22 佛教4343
  23 道教242
  24 基督教1344
  25 伊斯蘭教68
  26 猶太教19
  27 其他宗教401
  28 神話302
  29 術數;迷信776
3 科學類26440
  30 科學類1431
  31 數學17021
  32 天文學735
  33 物理學2534
    330 物理學總論457
    331 理論物理學211
    331.1 基礎理論6
    331.2 相對論58
    331.3 量子論30
    331.9 統計物理學4
    332 力學331
    332.1 理論力學33
    332.2 運動學20
    332.3 動力學25
    332.4 靜力學9
    332.5 固態力學13
    332.6 流體力學123
    332.7 氣體力學24
    332.8 彈性力學18
    333 物質41
    333.1 物質構造6
    333.3 物態9
    333.4 質量;重量0
    333.5 能量10
    334 聲學;聲音40
    335 熱學163
    336 光;光學255
    337 電學.電子學624
    337.1 電力計算8
    337.2 靜電學24
    337.4 電流;熱電子學113
    337.5 熱電學2
    337.6 電動力學13
    337.7 電波6
    337.8 放電;覺感12
    337.9 電子學;電子物理學366
    338 磁學199
    339 現代物理213
    339.1 物質構造69
    339.2 輻射;輻射能3
    339.3 分子物理學0
    339.4 粒子物理學;粒子輻射34
    339.5 核子物理學30
    339.6 高能物理學3
    339.7 半導體物理學1
    339.8 凝態武理學0
    339.9 應用物理學24
  34 化學1080
  35 地球科學 地質學492
  36 生物科學1790
  37 植物學221
  38 動物學604
  39 人類學531
4 應用科學類47036
  40 應用科學類584
  41 醫藥6980
  42 家政2459
  43 農業1453
  44 工程11478
  45 礦冶258
  46 化學工業1400
  47 製造2171
  48 商業;各種營業2037
  49 商業;經營學18219
5 社會科學類51681
  50 社會科學類552
  51 統計1086
  52 教育9127
  53 禮俗3052
  54 社會學10708
  55 經濟9120
  56 財政6587
  57 政治6860
  58 法律2928
  59 軍事1663
6 中國史地類7761
  60 史地類555
  61 中國史地1255
  62 中國斷代史2439
  63 中國文化史837
  64 中國外交史207
  65 中國史料438
  66 中國地理108
  67 中國地方志1426
  68 中國地理類志212
  69 中國遊記285
7 世界史地類17743
  71 世界史地1492
  72 海洋志32
  73 亞洲史地5161
  74 歐洲史地1517
  75 美洲史地423
  76 非洲史地152
  77 大洋洲史地139
  78 傳記6948
  79 文物考古1881
8 語文文學類75042
  80 語言學;文學17413
  81 文學5609
  82 中國文學6080
  83 中國文學總集3023
  84 中國文學別集2220
  85 中國各種文學24387
  86 東方文學7657
  87 西洋文學7012
  88 其他各國文學1195
  89 新聞學510
9 藝術類34751
  90 藝術類4472
  91 音樂3328
  92 建築藝術1652
  93 雕塑652
  94 繪畫;書法7142
  95 攝影;電腦藝術1951
  96 應用美術2579
  97 技藝589
  98 戲劇10155
  99 遊藝及休閒活動2232


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800