English Version
館藏查詢
他校館藏
  
本頁點閱次數:115419次(自2015/1/1)
0 總類38866
  00 特藏18056
  01 目錄學; 文獻學1488
  02 圖書資訊學; 檔案學866
  03 國學10493
  04 普通類書;普通百科全書547
  05 連續性出版品;期刊258
  06 普通會社 博物館學440
  07 普通論叢1070
  08 普通叢書4592
  09 群經1032
1 哲學類17516
  10 哲學類501
  11 思想;學術734
  12 中國哲學3834
  13 東方哲學159
  14 西洋哲學1383
  15 邏輯學264
  16 形上學166
  17 心理學6488
  18 美學553
  19 倫理學3444
2 宗教類8178
  20 宗教類297
  21 宗教學353
  22 佛教4417
  23 道教241
  24 基督教1342
  25 伊斯蘭教65
  26 猶太教19
  27 其他宗教390
  28 神話273
  29 術數;迷信783
3 科學類26302
  30 科學類1419
  31 數學16782
  32 天文學723
  33 物理學2621
  34 化學1122
  35 地球科學 地質學490
  36 生物科學1805
  37 植物學229
  38 動物學594
  39 人類學521
4 應用科學類47459
  40 應用科學類601
  41 醫藥6889
  42 家政2423
  43 農業1456
  44 工程11736
  45 礦冶265
  46 化學工業1447
  47 製造2205
  48 商業;各種營業1996
  49 商業;經營學18446
5 社會科學類51266
  50 社會科學類549
  51 統計1064
  52 教育9175
  53 禮俗2977
  54 社會學10524
  55 經濟9065
  56 財政6529
  57 政治6831
  58 法律2916
  59 軍事1639
6 中國史地類7725
  60 史地類551
  61 中國史地1246
  62 中國斷代史2388
  63 中國文化史840
  64 中國外交史206
    640 中國外交史11
    641 前代中國外交史24
    641.1 明以前6
    641.2 明1
    641.3 清0
    641.4 近代9
    641.5 文宗(咸豐)4
    641.6 穆宗(同治)0
    641.7 德宗(光緒):甲午以前1
    641.8 德宗(光緒):甲午至戊申0
    641.9 宣統0
    642 現代中國外交史26
    642.1 民元至十年1
    642.2 民十一至十六年0
    642.3 民十七至二十六年2
    642.4 中日戰爭時期3
    642.5 抗戰勝利以後9
    642.6 1972-6
    642.7 中華人民共和國外交史3
    643 中國與亞洲85
    643.1 中日外交史54
    643.2 中韓外交史11
    644 中國與歐洲32
    644.1 中英外交史11
    644.2 中法外交史2
    644.3 中德外交史2
    644.5 中義外交史0
    644.8 中俄外交史14
    645 中國與美洲23
    645.2 中美外交史20
    645.3 中加外交史0
    646 中國與非洲1
    647 中國與大洋洲1
    648 中國與國際機構1
    648.1 中國與國際聯盟0
    648.2 中國與國際法院0
    648.3 中國與聯合國0
    648.4 中國與聯合國附屬機構0
    649 中國各地方外交史2
    649.4 東北外事志0
  65 中國史料436
  66 中國地理108
  67 中國地方志1446
  68 中國地理類志214
  69 中國遊記287
7 世界史地類17415
  71 世界史地1431
  72 海洋志31
  73 亞洲史地5050
  74 歐洲史地1495
  75 美洲史地425
  76 非洲史地151
  77 大洋洲史地140
  78 傳記6850
  79 文物考古1844
8 語文文學類73634
  80 語言學;文學17204
  81 文學5540
  82 中國文學5982
  83 中國文學總集2967
  84 中國文學別集2221
  85 中國各種文學24339
  86 東方文學6808
  87 西洋文學6936
  88 其他各國文學1196
  89 新聞學506
9 藝術類34044
  90 藝術類4365
  91 音樂3315
  92 建築藝術1619
  93 雕塑644
  94 繪畫;書法6950
  95 攝影;電腦藝術1911
  96 應用美術2514
  97 技藝578
  98 戲劇9913
  99 遊藝及休閒活動2235


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800