English Version
館藏查詢
他校館藏
  
本頁點閱次數:112194次(自2015/1/1)
0 總類38803
  00 特藏18031
  01 目錄學; 文獻學1486
  02 圖書資訊學; 檔案學864
  03 國學10493
  04 普通類書;普通百科全書546
  05 連續性出版品;期刊258
  06 普通會社 博物館學434
  07 普通論叢1068
  08 普通叢書4590
  09 群經1033
1 哲學類17476
  10 哲學類500
  11 思想;學術735
  12 中國哲學3832
  13 東方哲學158
  14 西洋哲學1381
  15 邏輯學264
  16 形上學165
  17 心理學6465
  18 美學552
  19 倫理學3434
2 宗教類8168
  20 宗教類296
  21 宗教學352
  22 佛教4414
  23 道教241
  24 基督教1342
  25 伊斯蘭教65
  26 猶太教19
  27 其他宗教388
  28 神話272
  29 術數;迷信781
3 科學類26204
  30 科學類1415
  31 數學16702
  32 天文學719
  33 物理學2621
  34 化學1119
    340 化學總論215
    341 分析化學111
    341.1 普通有機分析23
    341.2 普通無機分析2
    341.3 定性分析6
    341.4 定量分析1
    341.5 比色分析2
    341.6 電解分析7
    341.7 磁學分析法0
    341.8 其他分析化學0
    341.9 應用化學分析12
    342 儀器分析化學77
    342.1 光譜分析4
    342.2 分子發光分析法0
    342.3 色層分析0
    342.4 氣相層析法0
    342.5 液相層析法32
    342.6 毛細管分析3
    342.7 熱分析法0
    342.8 電子顯微鏡分析6
    342.9 其他方法5
    343 高分子化學48
    343.1 高分子物理5
    343.2 碳鏈聚合物1
    343.3 雜鏈聚合物4
    343.4 元素有機聚合物7
    343.5 無機高分子化合物0
    343.6 天然高分子化合物0
    345 無機化學64
    346 有機化學211
    347 化學實驗及設備61
    347.1 一般化學技術1
    347.2 普通化學實驗3
    347.3 分析化學實驗0
    347.4 物理化學實驗1
    347.5 儀器分析實驗0
    347.6 色層分析技術3
    347.7 生物化學實驗5
    347.8 無機化學實驗2
    347.9 有機化學實驗9
    348 物理化學252
    348.2 理論化學22
    348.3 光化學9
    348.4 化學熱力學及化學平衡21
    348.5 電解質溶液及化學電池35
    348.6 介面化學;膠體化學58
    348.7 磁化學0
    348.8 核化學6
    349 材料化學33
  35 地球科學 地質學489
  36 生物科學1802
  37 植物學229
  38 動物學591
  39 人類學520
4 應用科學類47321
  40 應用科學類600
  41 醫藥6862
  42 家政2409
  43 農業1454
  44 工程11719
  45 礦冶265
  46 化學工業1445
  47 製造2204
  48 商業;各種營業1989
  49 商業;經營學18380
5 社會科學類51144
  50 社會科學類547
  51 統計1064
  52 教育9151
  53 禮俗2970
  54 社會學10504
  55 經濟9051
  56 財政6496
  57 政治6816
  58 法律2914
  59 軍事1637
6 中國史地類7709
  60 史地類550
  61 中國史地1248
  62 中國斷代史2385
  63 中國文化史829
  64 中國外交史206
  65 中國史料438
  66 中國地理108
  67 中國地方志1445
  68 中國地理類志214
  69 中國遊記287
7 世界史地類17351
  71 世界史地1425
  72 海洋志29
  73 亞洲史地5018
  74 歐洲史地1489
  75 美洲史地424
  76 非洲史地150
  77 大洋洲史地140
  78 傳記6831
  79 文物考古1847
8 語文文學類73551
  80 語言學;文學17180
  81 文學5535
  82 中國文學5980
  83 中國文學總集2967
  84 中國文學別集2221
  85 中國各種文學24382
  86 東方文學6744
  87 西洋文學6928
  88 其他各國文學1194
  89 新聞學507
9 藝術類33916
  90 藝術類4338
  91 音樂3304
  92 建築藝術1613
  93 雕塑641
  94 繪畫;書法6912
  95 攝影;電腦藝術1903
  96 應用美術2500
  97 技藝577
  98 戲劇9901
  99 遊藝及休閒活動2228


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800