English Version
館藏查詢
他校館藏
  
本頁點閱次數:129085次(自2015/1/1)
0 總類39448
  00 特藏18598
  01 目錄學; 文獻學1525
  02 圖書資訊學; 檔案學871
  03 國學10495
  04 普通類書;普通百科全書548
  05 連續性出版品;期刊260
  06 普通會社 博物館學445
  07 普通論叢1074
  08 普通叢書4566
  09 群經1066
1 哲學類17603
  10 哲學類504
  11 思想;學術729
  12 中國哲學3864
  13 東方哲學163
  14 西洋哲學1384
  15 邏輯學264
  16 形上學168
  17 心理學6534
  18 美學556
  19 倫理學3440
2 宗教類8184
  20 宗教類297
  21 宗教學353
  22 佛教4390
  23 道教242
  24 基督教1344
  25 伊斯蘭教66
  26 猶太教19
  27 其他宗教398
  28 神話301
  29 術數;迷信776
3 科學類26428
  30 科學類1418
  31 數學16981
  32 天文學737
  33 物理學2552
  34 化學1083
    340 化學總論210
    341 分析化學106
    341.1 普通有機分析22
    341.2 普通無機分析2
    341.3 定性分析6
    341.4 定量分析1
    341.5 比色分析2
    341.6 電解分析7
    341.7 磁學分析法0
    341.8 其他分析化學0
    341.9 應用化學分析12
    342 儀器分析化學73
    342.1 光譜分析4
    342.2 分子發光分析法0
    342.3 色層分析0
    342.4 氣相層析法0
    342.5 液相層析法31
    342.6 毛細管分析3
    342.7 熱分析法0
    342.8 電子顯微鏡分析6
    342.9 其他方法5
    343 高分子化學44
    343.1 高分子物理5
    343.2 碳鏈聚合物1
    343.3 雜鏈聚合物4
    343.4 元素有機聚合物6
    343.5 無機高分子化合物0
    343.6 天然高分子化合物0
    345 無機化學64
    346 有機化學198
    347 化學實驗及設備60
    347.1 一般化學技術1
    347.2 普通化學實驗3
    347.3 分析化學實驗0
    347.4 物理化學實驗1
    347.5 儀器分析實驗0
    347.6 色層分析技術3
    347.7 生物化學實驗5
    347.8 無機化學實驗2
    347.9 有機化學實驗9
    348 物理化學249
    348.2 理論化學24
    348.3 光化學9
    348.4 化學熱力學及化學平衡22
    348.5 電解質溶液及化學電池34
    348.6 介面化學;膠體化學58
    348.7 磁化學0
    348.8 核化學6
    349 材料化學33
  35 地球科學 地質學492
  36 生物科學1817
  37 植物學220
  38 動物學600
  39 人類學530
4 應用科學類47120
  40 應用科學類592
  41 醫藥6926
  42 家政2453
  43 農業1450
  44 工程11562
  45 礦冶262
  46 化學工業1418
  47 製造2175
  48 商業;各種營業2032
  49 商業;經營學18253
5 社會科學類51566
  50 社會科學類555
  51 統計1083
  52 教育9158
  53 禮俗3024
  54 社會學10627
  55 經濟9118
  56 財政6593
  57 政治6826
  58 法律2928
  59 軍事1659
6 中國史地類7749
  60 史地類554
  61 中國史地1249
  62 中國斷代史2432
  63 中國文化史836
  64 中國外交史206
  65 中國史料438
  66 中國地理108
  67 中國地方志1429
  68 中國地理類志214
  69 中國遊記284
7 世界史地類17658
  71 世界史地1473
  72 海洋志32
  73 亞洲史地5132
  74 歐洲史地1502
  75 美洲史地424
  76 非洲史地151
  77 大洋洲史地139
  78 傳記6930
  79 文物考古1877
8 語文文學類74375
  80 語言學;文學17445
  81 文學5576
  82 中國文學6048
  83 中國文學總集3000
  84 中國文學別集2209
  85 中國各種文學24298
  86 東方文學7241
  87 西洋文學6955
  88 其他各國文學1177
  89 新聞學503
9 藝術類34559
  90 藝術類4433
  91 音樂3343
  92 建築藝術1646
  93 雕塑649
  94 繪畫;書法7073
  95 攝影;電腦藝術1939
  96 應用美術2560
  97 技藝585
  98 戲劇10100
  99 遊藝及休閒活動2233


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800