English Version
館藏查詢
他校館藏
  
本頁點閱次數:115438次(自2015/1/1)
0 總類38866
  00 特藏18056
  01 目錄學; 文獻學1488
  02 圖書資訊學; 檔案學866
  03 國學10493
  04 普通類書;普通百科全書547
  05 連續性出版品;期刊258
  06 普通會社 博物館學440
  07 普通論叢1070
  08 普通叢書4592
  09 群經1032
1 哲學類17516
  10 哲學類501
  11 思想;學術734
  12 中國哲學3834
  13 東方哲學159
  14 西洋哲學1383
  15 邏輯學264
  16 形上學166
  17 心理學6488
  18 美學553
  19 倫理學3444
2 宗教類8178
  20 宗教類297
  21 宗教學353
  22 佛教4417
  23 道教241
  24 基督教1342
  25 伊斯蘭教65
  26 猶太教19
  27 其他宗教390
  28 神話273
  29 術數;迷信783
3 科學類26302
  30 科學類1419
  31 數學16782
  32 天文學723
  33 物理學2621
  34 化學1122
    340 化學總論215
    341 分析化學111
    341.1 普通有機分析23
    341.2 普通無機分析2
    341.3 定性分析6
    341.4 定量分析1
    341.5 比色分析2
    341.6 電解分析7
    341.7 磁學分析法0
    341.8 其他分析化學0
    341.9 應用化學分析12
    342 儀器分析化學77
    342.1 光譜分析4
    342.2 分子發光分析法0
    342.3 色層分析0
    342.4 氣相層析法0
    342.5 液相層析法32
    342.6 毛細管分析3
    342.7 熱分析法0
    342.8 電子顯微鏡分析6
    342.9 其他方法5
    343 高分子化學48
    343.1 高分子物理5
    343.2 碳鏈聚合物1
    343.3 雜鏈聚合物4
    343.4 元素有機聚合物7
    343.5 無機高分子化合物0
    343.6 天然高分子化合物0
    345 無機化學64
    346 有機化學211
    347 化學實驗及設備61
    347.1 一般化學技術1
    347.2 普通化學實驗3
    347.3 分析化學實驗0
    347.4 物理化學實驗1
    347.5 儀器分析實驗0
    347.6 色層分析技術3
    347.7 生物化學實驗5
    347.8 無機化學實驗2
    347.9 有機化學實驗9
    348 物理化學255
    348.2 理論化學24
    348.3 光化學9
    348.4 化學熱力學及化學平衡22
    348.5 電解質溶液及化學電池35
    348.6 介面化學;膠體化學58
    348.7 磁化學0
    348.8 核化學6
    349 材料化學33
  35 地球科學 地質學490
  36 生物科學1805
  37 植物學229
  38 動物學594
  39 人類學521
4 應用科學類47459
  40 應用科學類601
  41 醫藥6889
  42 家政2423
  43 農業1456
  44 工程11736
  45 礦冶265
  46 化學工業1447
  47 製造2205
  48 商業;各種營業1996
  49 商業;經營學18446
5 社會科學類51266
  50 社會科學類549
  51 統計1064
  52 教育9175
  53 禮俗2977
  54 社會學10524
  55 經濟9065
  56 財政6529
  57 政治6831
  58 法律2916
  59 軍事1639
6 中國史地類7725
  60 史地類551
  61 中國史地1246
  62 中國斷代史2388
  63 中國文化史840
  64 中國外交史206
  65 中國史料436
  66 中國地理108
  67 中國地方志1446
  68 中國地理類志214
  69 中國遊記287
7 世界史地類17415
  71 世界史地1431
  72 海洋志31
  73 亞洲史地5050
  74 歐洲史地1495
  75 美洲史地425
  76 非洲史地151
  77 大洋洲史地140
  78 傳記6850
  79 文物考古1844
8 語文文學類73634
  80 語言學;文學17204
  81 文學5540
  82 中國文學5982
  83 中國文學總集2967
  84 中國文學別集2221
  85 中國各種文學24339
  86 東方文學6808
  87 西洋文學6936
  88 其他各國文學1196
  89 新聞學506
9 藝術類34044
  90 藝術類4365
  91 音樂3315
  92 建築藝術1619
  93 雕塑644
  94 繪畫;書法6950
  95 攝影;電腦藝術1911
  96 應用美術2514
  97 技藝578
  98 戲劇9913
  99 遊藝及休閒活動2235


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800