English Version
館藏查詢
他校館藏
  
本頁點閱次數:144594次(自2015/1/1)
0 總類39509
  00 特藏18630
  01 目錄學; 文獻學1551
  02 圖書資訊學; 檔案學871
  03 國學10497
  04 普通類書;普通百科全書549
  05 連續性出版品;期刊266
  06 普通會社 博物館學446
  07 普通論叢1060
  08 普通叢書4562
  09 群經1077
1 哲學類17756
  10 哲學類508
  11 思想;學術730
  12 中國哲學3886
  13 東方哲學166
  14 西洋哲學1391
  15 邏輯學266
  16 形上學171
  17 心理學6617
  18 美學560
  19 倫理學3463
2 宗教類8177
  20 宗教類298
  21 宗教學353
  22 佛教4358
  23 道教245
  24 基督教1348
  25 伊斯蘭教68
  26 猶太教19
  27 其他宗教403
  28 神話307
  29 術數;迷信780
3 科學類26526
  30 科學類1437
  31 數學17086
  32 天文學737
  33 物理學2535
  34 化學1082
  35 地球科學 地質學495
  36 生物科學1793
  37 植物學221
  38 動物學608
  39 人類學533
4 應用科學類47171
  40 應用科學類588
  41 醫藥6999
  42 家政2473
  43 農業1457
  44 工程11490
  45 礦冶258
  46 化學工業1402
  47 製造2176
  48 商業;各種營業2044
  49 商業;經營學18287
5 社會科學類51927
  50 社會科學類555
  51 統計1090
  52 教育9154
  53 禮俗3072
  54 社會學10789
    540 社會學總論1076
    540.1 社會研究法177
    540.2 社會哲學與理論189
    540.6 社會團體4
    540.9 各國社會史316
    541 社會學各論3462
    541.1 社會20
    541.2 文化1110
    541.3 文化人類學357
    541.4 社會變遷704
    541.5 社會整合及分化21
    541.6 社會互動83
    541.7 社會心理學381
    541.8 社會約制732
    541.9 社會制度27
    542 社會問題636
    543 社會調查報告;社會計劃18
    544 家庭;族制2509
    544.1 家庭256
    544.2 親族;族制46
    544.3 婚姻621
    544.4 生育6
    544.5 婦女521
    544.6 兒童與青少年143
    544.7 性關係;兩性關係659
    544.8 老人241
    544.9 宗親會1
    545 社區;環境733
    546 社會階級及組織437
    547 社會工作;社會福利517
    548 社會救濟991
    549 社會改革論410
    549.1 社會政策46
    549.2 社會主義101
    549.3 馬克思主義;共產主義157
    549.4 各國共產主義85
    549.5 國家社會主義;民主社會主義1
    549.6 共利主義0
    549.7 基督教社會主義0
    549.8 烏托邦社會主義9
    549.9 無政府主義0
  55 經濟9146
  56 財政6640
  57 政治6884
  58 法律2934
  59 軍事1667
6 中國史地類7787
  60 史地類557
  61 中國史地1271
  62 中國斷代史2453
  63 中國文化史839
  64 中國外交史208
  65 中國史料438
  66 中國地理108
  67 中國地方志1417
  68 中國地理類志212
  69 中國遊記285
7 世界史地類17850
  71 世界史地1506
  72 海洋志32
  73 亞洲史地5204
  74 歐洲史地1517
  75 美洲史地426
  76 非洲史地152
  77 大洋洲史地140
  78 傳記6972
  79 文物考古1903
8 語文文學類75459
  80 語言學;文學17496
  81 文學5624
  82 中國文學6115
  83 中國文學總集3039
  84 中國文學別集2236
  85 中國各種文學24500
  86 東方文學7773
  87 西洋文學7030
  88 其他各國文學1200
  89 新聞學511
9 藝術類34988
  90 藝術類4506
  91 音樂3334
  92 建築藝術1658
  93 雕塑655
  94 繪畫;書法7269
  95 攝影;電腦藝術1957
  96 應用美術2589
  97 技藝590
  98 戲劇10194
  99 遊藝及休閒活動2238


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800