English Version
館藏查詢
他校館藏
  
本頁點閱次數:128301次(自2015/1/1)
0 總類39442
  00 特藏18597
  01 目錄學; 文獻學1525
  02 圖書資訊學; 檔案學871
  03 國學10495
  04 普通類書;普通百科全書547
  05 連續性出版品;期刊260
  06 普通會社 博物館學444
  07 普通論叢1073
  08 普通叢書4565
  09 群經1065
1 哲學類17581
  10 哲學類502
  11 思想;學術729
  12 中國哲學3862
  13 東方哲學163
  14 西洋哲學1383
  15 邏輯學264
  16 形上學168
  17 心理學6521
  18 美學555
  19 倫理學3437
2 宗教類8173
  20 宗教類297
  21 宗教學353
  22 佛教4381
  23 道教242
  24 基督教1344
  25 伊斯蘭教66
  26 猶太教19
  27 其他宗教397
  28 神話300
  29 術數;迷信776
3 科學類26376
  30 科學類1415
  31 數學16950
  32 天文學735
  33 物理學2547
  34 化學1083
  35 地球科學 地質學490
  36 生物科學1815
  37 植物學219
  38 動物學596
  39 人類學528
4 應用科學類47042
  40 應用科學類592
  41 醫藥6916
  42 家政2444
  43 農業1449
  44 工程11558
  45 礦冶262
  46 化學工業1414
  47 製造2175
  48 商業;各種營業2032
  49 商業;經營學18203
5 社會科學類51464
  50 社會科學類555
  51 統計1077
  52 教育9149
  53 禮俗3017
  54 社會學10597
    540 社會學總論1062
    540.1 社會研究法174
    540.2 社會哲學與理論186
    540.6 社會團體4
    540.9 各國社會史313
    541 社會學各論3400
    541.1 社會19
    541.2 文化1094
    541.3 文化人類學353
    541.4 社會變遷680
    541.5 社會整合及分化21
    541.6 社會互動82
    541.7 社會心理學374
    541.8 社會約制724
    541.9 社會制度26
    542 社會問題627
    543 社會調查報告;社會計劃18
    544 家庭;族制2448
    544.1 家庭250
    544.2 親族;族制46
    544.3 婚姻617
    544.4 生育6
    544.5 婦女489
    544.6 兒童與青少年142
    544.7 性關係;兩性關係651
    544.8 老人233
    544.9 宗親會1
    545 社區;環境721
    546 社會階級及組織425
    547 社會工作;社會福利511
    548 社會救濟978
    549 社會改革論407
    549.1 社會政策44
    549.2 社會主義100
    549.3 馬克思主義;共產主義157
    549.4 各國共產主義85
    549.5 國家社會主義;民主社會主義1
    549.6 共利主義0
    549.7 基督教社會主義0
    549.8 烏托邦社會主義9
    549.9 無政府主義0
  55 經濟9098
  56 財政6580
  57 政治6817
  58 法律2923
  59 軍事1656
6 中國史地類7740
  60 史地類554
  61 中國史地1246
  62 中國斷代史2429
  63 中國文化史835
  64 中國外交史206
  65 中國史料438
  66 中國地理108
  67 中國地方志1427
  68 中國地理類志214
  69 中國遊記284
7 世界史地類17638
  71 世界史地1468
  72 海洋志31
  73 亞洲史地5130
  74 歐洲史地1497
  75 美洲史地423
  76 非洲史地151
  77 大洋洲史地139
  78 傳記6924
  79 文物考古1877
8 語文文學類74266
  80 語言學;文學17408
  81 文學5573
  82 中國文學6046
  83 中國文學總集2997
  84 中國文學別集2202
  85 中國各種文學24283
  86 東方文學7209
  87 西洋文學6946
  88 其他各國文學1177
  89 新聞學502
9 藝術類34500
  90 藝術類4417
  91 音樂3337
  92 建築藝術1644
  93 雕塑647
  94 繪畫;書法7064
  95 攝影;電腦藝術1929
  96 應用美術2554
  97 技藝585
  98 戲劇10093
  99 遊藝及休閒活動2232


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800