English Version
館藏查詢
他校館藏
  
本頁點閱次數:135963次(自2015/1/1)
0 總類39239
  00 特藏18401
  01 目錄學; 文獻學1534
  02 圖書資訊學; 檔案學868
  03 國學10496
  04 普通類書;普通百科全書548
  05 連續性出版品;期刊265
  06 普通會社 博物館學444
  07 普通論叢1053
  08 普通叢書4562
  09 群經1066
1 哲學類17651
  10 哲學類506
  11 思想;學術727
  12 中國哲學3865
  13 東方哲學165
  14 西洋哲學1386
  15 邏輯學265
  16 形上學170
  17 心理學6562
  18 美學558
  19 倫理學3449
2 宗教類8145
  20 宗教類298
  21 宗教學353
  22 佛教4343
  23 道教242
  24 基督教1344
  25 伊斯蘭教68
  26 猶太教19
  27 其他宗教401
  28 神話302
  29 術數;迷信776
3 科學類26440
  30 科學類1431
  31 數學17021
  32 天文學735
  33 物理學2534
  34 化學1080
  35 地球科學 地質學492
  36 生物科學1790
  37 植物學221
  38 動物學604
  39 人類學531
4 應用科學類47036
  40 應用科學類584
  41 醫藥6980
  42 家政2459
  43 農業1453
  44 工程11478
  45 礦冶258
  46 化學工業1400
  47 製造2171
  48 商業;各種營業2037
  49 商業;經營學18219
5 社會科學類51681
  50 社會科學類552
  51 統計1086
  52 教育9127
  53 禮俗3052
  54 社會學10708
    540 社會學總論1074
    540.1 社會研究法177
    540.2 社會哲學與理論189
    540.6 社會團體4
    540.9 各國社會史315
    541 社會學各論3442
    541.1 社會20
    541.2 文化1105
    541.3 文化人類學354
    541.4 社會變遷696
    541.5 社會整合及分化21
    541.6 社會互動83
    541.7 社會心理學378
    541.8 社會約制730
    541.9 社會制度26
    542 社會問題632
    543 社會調查報告;社會計劃18
    544 家庭;族制2471
    544.1 家庭255
    544.2 親族;族制46
    544.3 婚姻619
    544.4 生育6
    544.5 婦女492
    544.6 兒童與青少年142
    544.7 性關係;兩性關係657
    544.8 老人240
    544.9 宗親會1
    545 社區;環境731
    546 社會階級及組織432
    547 社會工作;社會福利511
    548 社會救濟985
    549 社會改革論409
    549.1 社會政策45
    549.2 社會主義101
    549.3 馬克思主義;共產主義157
    549.4 各國共產主義85
    549.5 國家社會主義;民主社會主義1
    549.6 共利主義0
    549.7 基督教社會主義0
    549.8 烏托邦社會主義9
    549.9 無政府主義0
  55 經濟9120
  56 財政6587
  57 政治6860
  58 法律2928
  59 軍事1663
6 中國史地類7761
  60 史地類555
  61 中國史地1255
  62 中國斷代史2439
  63 中國文化史837
  64 中國外交史207
  65 中國史料438
  66 中國地理108
  67 中國地方志1426
  68 中國地理類志212
  69 中國遊記285
7 世界史地類17743
  71 世界史地1492
  72 海洋志32
  73 亞洲史地5161
  74 歐洲史地1517
  75 美洲史地423
  76 非洲史地152
  77 大洋洲史地139
  78 傳記6948
  79 文物考古1881
8 語文文學類75042
  80 語言學;文學17413
  81 文學5609
  82 中國文學6080
  83 中國文學總集3023
  84 中國文學別集2220
  85 中國各種文學24387
  86 東方文學7657
  87 西洋文學7012
  88 其他各國文學1195
  89 新聞學510
9 藝術類34751
  90 藝術類4472
  91 音樂3328
  92 建築藝術1652
  93 雕塑652
  94 繪畫;書法7142
  95 攝影;電腦藝術1951
  96 應用美術2579
  97 技藝589
  98 戲劇10155
  99 遊藝及休閒活動2232


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800