English Version
館藏查詢
他校館藏
  
本頁點閱次數:115411次(自2015/1/1)
0 總類38866
  00 特藏18056
  01 目錄學; 文獻學1488
  02 圖書資訊學; 檔案學866
  03 國學10493
  04 普通類書;普通百科全書547
  05 連續性出版品;期刊258
  06 普通會社 博物館學440
  07 普通論叢1070
  08 普通叢書4592
  09 群經1032
1 哲學類17516
  10 哲學類501
  11 思想;學術734
  12 中國哲學3834
  13 東方哲學159
  14 西洋哲學1383
  15 邏輯學264
  16 形上學166
  17 心理學6488
  18 美學553
  19 倫理學3444
2 宗教類8178
  20 宗教類297
  21 宗教學353
  22 佛教4417
  23 道教241
  24 基督教1342
  25 伊斯蘭教65
  26 猶太教19
  27 其他宗教390
  28 神話273
  29 術數;迷信783
3 科學類26302
  30 科學類1419
  31 數學16782
  32 天文學723
  33 物理學2621
  34 化學1122
  35 地球科學 地質學490
  36 生物科學1805
  37 植物學229
  38 動物學594
  39 人類學521
4 應用科學類47459
  40 應用科學類601
  41 醫藥6889
  42 家政2423
  43 農業1456
  44 工程11736
  45 礦冶265
  46 化學工業1447
  47 製造2205
  48 商業;各種營業1996
  49 商業;經營學18446
5 社會科學類51266
  50 社會科學類549
  51 統計1064
  52 教育9175
  53 禮俗2977
  54 社會學10524
  55 經濟9065
  56 財政6529
  57 政治6831
  58 法律2916
  59 軍事1639
6 中國史地類7725
  60 史地類551
  61 中國史地1246
  62 中國斷代史2388
  63 中國文化史840
  64 中國外交史206
  65 中國史料436
  66 中國地理108
  67 中國地方志1446
  68 中國地理類志214
  69 中國遊記287
7 世界史地類17415
  71 世界史地1431
  72 海洋志31
  73 亞洲史地5050
  74 歐洲史地1495
    740 歐洲史地總論464
    740.1 西洋通史24
    740.2 西洋斷代史248
    740.3 西洋文化史50
    740.4 西洋外交史2
    740.6 歐洲地理3
    740.7 歐洲區域志4
    740.8 歐洲類志;歐洲人文地理1
    740.9 歐洲遊記112
    741 英國158
    741.1 英國通史19
    741.2 英國斷代史23
    741.3 英國文化史15
    741.4 英國外交史3
    741.5 英國史料0
    741.6 英國地理0
    741.7 英國地方志40
    741.8 英國類志22
    741.9 愛爾蘭共和國29
    742 法國218
    742.1 法國通史7
    742.2 法國斷代史37
    742.3 法國文化史32
    742.4 法國外交史2
    742.5 法國史料0
    742.6 法國地理0
    742.7 法國地方志74
    742.8 法國類志21
    742.9 摩納哥40
    743 德國128
    743.1 德國通史13
    743.2 德國斷代史45
    743.7 德國地方志13
    743.8 德國類志1
    743.9 德國遊記33
    744 中歐92
    744.1 奧地利17
    744.2 匈牙利3
    744.3 捷克26
    744.4 波蘭6
    744.6 斯洛伐克0
    744.7 列支敦士登0
    744.8 瑞士25
    745 義大利112
    745.1 義大利通史5
    745.2 義大利斷代史6
    745.7 義大利地方志10
    745.8 義大利類志9
    745.9 梵蒂岡63
    746 伊比利半島及諸小國64
    746.1 西班牙58
    746.2 葡萄牙4
    746.3 直布羅陀0
    746.4 安道爾0
    746.6 聖馬利諾0
    747 北歐111
    747.1 比利時1
    747.2 荷蘭32
    747.3 丹麥10
    747.4 挪威10
    747.5 瑞典9
    747.6 芬蘭11
    747.7 冰島7
    747.8 波羅的海三國3
    747.9 盧森堡0
    748 俄羅斯103
    749 東南歐45
  75 美洲史地425
  76 非洲史地151
  77 大洋洲史地140
  78 傳記6850
  79 文物考古1844
8 語文文學類73634
  80 語言學;文學17204
  81 文學5540
  82 中國文學5982
  83 中國文學總集2967
  84 中國文學別集2221
  85 中國各種文學24339
  86 東方文學6808
  87 西洋文學6936
  88 其他各國文學1196
  89 新聞學506
9 藝術類34044
  90 藝術類4365
  91 音樂3315
  92 建築藝術1619
  93 雕塑644
  94 繪畫;書法6950
  95 攝影;電腦藝術1911
  96 應用美術2514
  97 技藝578
  98 戲劇9913
  99 遊藝及休閒活動2235


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800