English Version
館藏查詢
他校館藏
  
本頁點閱次數:141782次(自2015/1/1)
0 總類39497
  00 特藏18630
  01 目錄學; 文獻學1545
  02 圖書資訊學; 檔案學870
  03 國學10497
  04 普通類書;普通百科全書549
  05 連續性出版品;期刊266
  06 普通會社 博物館學446
  07 普通論叢1059
  08 普通叢書4561
  09 群經1074
1 哲學類17736
  10 哲學類508
  11 思想;學術729
  12 中國哲學3879
  13 東方哲學166
  14 西洋哲學1390
  15 邏輯學266
  16 形上學171
  17 心理學6606
  18 美學560
  19 倫理學3463
2 宗教類8171
  20 宗教類298
  21 宗教學353
  22 佛教4357
  23 道教244
  24 基督教1347
  25 伊斯蘭教68
  26 猶太教19
  27 其他宗教402
  28 神話306
  29 術數;迷信779
3 科學類26519
  30 科學類1436
  31 數學17083
  32 天文學736
  33 物理學2535
  34 化學1082
  35 地球科學 地質學495
  36 生物科學1793
  37 植物學221
  38 動物學606
  39 人類學533
4 應用科學類47159
  40 應用科學類588
  41 醫藥6999
  42 家政2473
  43 農業1457
  44 工程11487
  45 礦冶258
  46 化學工業1402
  47 製造2176
  48 商業;各種營業2044
  49 商業;經營學18278
5 社會科學類51894
  50 社會科學類555
  51 統計1089
  52 教育9153
  53 禮俗3072
  54 社會學10775
  55 經濟9139
  56 財政6636
  57 政治6880
  58 法律2932
  59 軍事1667
6 中國史地類7784
  60 史地類556
  61 中國史地1271
  62 中國斷代史2451
  63 中國文化史839
  64 中國外交史208
  65 中國史料438
  66 中國地理108
  67 中國地方志1417
  68 中國地理類志212
  69 中國遊記285
7 世界史地類17836
  71 世界史地1506
  72 海洋志32
  73 亞洲史地5198
  74 歐洲史地1517
    740 歐洲史地總論471
    740.1 西洋通史25
    740.2 西洋斷代史253
    740.3 西洋文化史51
    740.4 西洋外交史2
    740.6 歐洲地理3
    740.7 歐洲區域志4
    740.8 歐洲類志;歐洲人文地理1
    740.9 歐洲遊記112
    741 英國157
    741.1 英國通史20
    741.2 英國斷代史22
    741.3 英國文化史16
    741.4 英國外交史3
    741.5 英國史料0
    741.6 英國地理0
    741.7 英國地方志40
    741.8 英國類志22
    741.9 愛爾蘭共和國27
    742 法國222
    742.1 法國通史8
    742.2 法國斷代史39
    742.3 法國文化史33
    742.4 法國外交史2
    742.5 法國史料0
    742.6 法國地理0
    742.7 法國地方志75
    742.8 法國類志21
    742.9 摩納哥39
    743 德國131
    743.1 德國通史14
    743.2 德國斷代史46
    743.7 德國地方志13
    743.8 德國類志1
    743.9 德國遊記32
    744 中歐92
    744.1 奧地利19
    744.2 匈牙利3
    744.3 捷克25
    744.4 波蘭6
    744.6 斯洛伐克0
    744.7 列支敦士登0
    744.8 瑞士25
    745 義大利112
    745.1 義大利通史4
    745.2 義大利斷代史7
    745.7 義大利地方志10
    745.8 義大利類志9
    745.9 梵蒂岡63
    746 伊比利半島及諸小國70
    746.1 西班牙64
    746.2 葡萄牙4
    746.3 直布羅陀0
    746.4 安道爾0
    746.6 聖馬利諾0
    747 北歐112
    747.1 比利時1
    747.2 荷蘭33
    747.3 丹麥10
    747.4 挪威9
    747.5 瑞典11
    747.6 芬蘭11
    747.7 冰島7
    747.8 波羅的海三國3
    747.9 盧森堡0
    748 俄羅斯105
    749 東南歐45
  75 美洲史地426
  76 非洲史地152
  77 大洋洲史地139
  78 傳記6968
  79 文物考古1900
8 語文文學類75417
  80 語言學;文學17484
  81 文學5624
  82 中國文學6105
  83 中國文學總集3035
  84 中國文學別集2235
  85 中國各種文學24496
  86 東方文學7765
  87 西洋文學7027
  88 其他各國文學1200
  89 新聞學511
9 藝術類34977
  90 藝術類4505
  91 音樂3333
  92 建築藝術1657
  93 雕塑655
  94 繪畫;書法7268
  95 攝影;電腦藝術1957
  96 應用美術2587
  97 技藝590
  98 戲劇10191
  99 遊藝及休閒活動2236


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800