English Version
館藏查詢
他校館藏
  
本頁點閱次數:129076次(自2015/1/1)
0 總類39448
  00 特藏18598
  01 目錄學; 文獻學1525
  02 圖書資訊學; 檔案學871
  03 國學10495
  04 普通類書;普通百科全書548
  05 連續性出版品;期刊260
  06 普通會社 博物館學445
  07 普通論叢1074
  08 普通叢書4566
  09 群經1066
1 哲學類17603
  10 哲學類504
  11 思想;學術729
  12 中國哲學3864
  13 東方哲學163
  14 西洋哲學1384
  15 邏輯學264
  16 形上學168
  17 心理學6534
  18 美學556
  19 倫理學3440
2 宗教類8184
  20 宗教類297
  21 宗教學353
  22 佛教4390
  23 道教242
  24 基督教1344
  25 伊斯蘭教66
  26 猶太教19
  27 其他宗教398
  28 神話301
  29 術數;迷信776
3 科學類26428
  30 科學類1418
  31 數學16981
  32 天文學737
  33 物理學2552
  34 化學1083
  35 地球科學 地質學492
  36 生物科學1817
  37 植物學220
  38 動物學600
  39 人類學530
4 應用科學類47120
  40 應用科學類592
  41 醫藥6926
  42 家政2453
  43 農業1450
  44 工程11562
  45 礦冶262
  46 化學工業1418
  47 製造2175
  48 商業;各種營業2032
  49 商業;經營學18253
5 社會科學類51566
  50 社會科學類555
  51 統計1083
  52 教育9158
  53 禮俗3024
  54 社會學10627
  55 經濟9118
  56 財政6593
  57 政治6826
  58 法律2928
  59 軍事1659
6 中國史地類7749
  60 史地類554
  61 中國史地1249
  62 中國斷代史2432
  63 中國文化史836
  64 中國外交史206
  65 中國史料438
  66 中國地理108
  67 中國地方志1429
  68 中國地理類志214
  69 中國遊記284
7 世界史地類17658
  71 世界史地1473
  72 海洋志32
  73 亞洲史地5132
  74 歐洲史地1502
    740 歐洲史地總論466
    740.1 西洋通史24
    740.2 西洋斷代史249
    740.3 西洋文化史51
    740.4 西洋外交史2
    740.6 歐洲地理3
    740.7 歐洲區域志4
    740.8 歐洲類志;歐洲人文地理1
    740.9 歐洲遊記112
    741 英國155
    741.1 英國通史19
    741.2 英國斷代史22
    741.3 英國文化史16
    741.4 英國外交史3
    741.5 英國史料0
    741.6 英國地理0
    741.7 英國地方志39
    741.8 英國類志22
    741.9 愛爾蘭共和國27
    742 法國220
    742.1 法國通史8
    742.2 法國斷代史38
    742.3 法國文化史32
    742.4 法國外交史2
    742.5 法國史料0
    742.6 法國地理0
    742.7 法國地方志75
    742.8 法國類志21
    742.9 摩納哥39
    743 德國129
    743.1 德國通史14
    743.2 德國斷代史45
    743.7 德國地方志13
    743.8 德國類志1
    743.9 德國遊記32
    744 中歐92
    744.1 奧地利19
    744.2 匈牙利3
    744.3 捷克25
    744.4 波蘭6
    744.6 斯洛伐克0
    744.7 列支敦士登0
    744.8 瑞士25
    745 義大利112
    745.1 義大利通史4
    745.2 義大利斷代史7
    745.7 義大利地方志10
    745.8 義大利類志9
    745.9 梵蒂岡63
    746 伊比利半島及諸小國68
    746.1 西班牙62
    746.2 葡萄牙4
    746.3 直布羅陀0
    746.4 安道爾0
    746.6 聖馬利諾0
    747 北歐112
    747.1 比利時1
    747.2 荷蘭33
    747.3 丹麥10
    747.4 挪威9
    747.5 瑞典11
    747.6 芬蘭11
    747.7 冰島7
    747.8 波羅的海三國3
    747.9 盧森堡0
    748 俄羅斯103
    749 東南歐45
  75 美洲史地424
  76 非洲史地151
  77 大洋洲史地139
  78 傳記6930
  79 文物考古1877
8 語文文學類74375
  80 語言學;文學17445
  81 文學5576
  82 中國文學6048
  83 中國文學總集3000
  84 中國文學別集2209
  85 中國各種文學24298
  86 東方文學7241
  87 西洋文學6955
  88 其他各國文學1177
  89 新聞學503
9 藝術類34559
  90 藝術類4433
  91 音樂3343
  92 建築藝術1646
  93 雕塑649
  94 繪畫;書法7073
  95 攝影;電腦藝術1939
  96 應用美術2560
  97 技藝585
  98 戲劇10100
  99 遊藝及休閒活動2233


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800