English Version
館藏查詢
他校館藏
  
本頁點閱次數:111944次(自2015/1/1)
0 總類38803
  00 特藏18031
  01 目錄學; 文獻學1486
  02 圖書資訊學; 檔案學864
  03 國學10493
  04 普通類書;普通百科全書546
  05 連續性出版品;期刊258
  06 普通會社 博物館學434
  07 普通論叢1068
  08 普通叢書4590
  09 群經1033
1 哲學類17476
  10 哲學類500
  11 思想;學術735
  12 中國哲學3832
  13 東方哲學158
  14 西洋哲學1381
  15 邏輯學264
  16 形上學165
  17 心理學6465
  18 美學552
  19 倫理學3434
2 宗教類8168
  20 宗教類296
  21 宗教學352
  22 佛教4414
  23 道教241
  24 基督教1342
  25 伊斯蘭教65
  26 猶太教19
  27 其他宗教388
  28 神話272
  29 術數;迷信781
3 科學類26204
  30 科學類1415
  31 數學16702
  32 天文學719
  33 物理學2621
  34 化學1119
  35 地球科學 地質學489
  36 生物科學1802
  37 植物學229
  38 動物學591
  39 人類學520
4 應用科學類47321
  40 應用科學類600
  41 醫藥6862
  42 家政2409
  43 農業1454
  44 工程11719
  45 礦冶265
  46 化學工業1445
  47 製造2204
  48 商業;各種營業1989
  49 商業;經營學18380
5 社會科學類51144
  50 社會科學類547
  51 統計1064
  52 教育9151
  53 禮俗2970
  54 社會學10504
  55 經濟9051
  56 財政6496
  57 政治6816
  58 法律2914
  59 軍事1637
6 中國史地類7709
  60 史地類550
  61 中國史地1248
  62 中國斷代史2385
  63 中國文化史829
  64 中國外交史206
  65 中國史料438
  66 中國地理108
  67 中國地方志1445
  68 中國地理類志214
  69 中國遊記287
7 世界史地類17351
  71 世界史地1425
  72 海洋志29
  73 亞洲史地5018
  74 歐洲史地1489
    740 歐洲史地總論463
    740.1 西洋通史22
    740.2 西洋斷代史248
    740.3 西洋文化史50
    740.4 西洋外交史2
    740.6 歐洲地理3
    740.7 歐洲區域志4
    740.8 歐洲類志;歐洲人文地理1
    740.9 歐洲遊記113
    741 英國157
    741.1 英國通史19
    741.2 英國斷代史21
    741.3 英國文化史15
    741.4 英國外交史3
    741.5 英國史料0
    741.6 英國地理0
    741.7 英國地方志40
    741.8 英國類志22
    741.9 愛爾蘭共和國29
    742 法國218
    742.1 法國通史7
    742.2 法國斷代史37
    742.3 法國文化史32
    742.4 法國外交史2
    742.5 法國史料0
    742.6 法國地理0
    742.7 法國地方志74
    742.8 法國類志21
    742.9 摩納哥40
    743 德國127
    743.1 德國通史13
    743.2 德國斷代史45
    743.7 德國地方志13
    743.8 德國類志1
    743.9 德國遊記32
    744 中歐92
    744.1 奧地利17
    744.2 匈牙利3
    744.3 捷克26
    744.4 波蘭6
    744.6 斯洛伐克0
    744.7 列支敦士登0
    744.8 瑞士25
    745 義大利111
    745.1 義大利通史5
    745.2 義大利斷代史6
    745.7 義大利地方志10
    745.8 義大利類志9
    745.9 梵蒂岡63
    746 伊比利半島及諸小國63
    746.1 西班牙57
    746.2 葡萄牙4
    746.3 直布羅陀0
    746.4 安道爾0
    746.6 聖馬利諾0
    747 北歐110
    747.1 比利時1
    747.2 荷蘭32
    747.3 丹麥10
    747.4 挪威10
    747.5 瑞典9
    747.6 芬蘭11
    747.7 冰島7
    747.8 波羅的海三國3
    747.9 盧森堡0
    748 俄羅斯103
    749 東南歐45
  75 美洲史地424
  76 非洲史地150
  77 大洋洲史地140
  78 傳記6831
  79 文物考古1847
8 語文文學類73551
  80 語言學;文學17180
  81 文學5535
  82 中國文學5980
  83 中國文學總集2967
  84 中國文學別集2221
  85 中國各種文學24382
  86 東方文學6744
  87 西洋文學6928
  88 其他各國文學1194
  89 新聞學507
9 藝術類33916
  90 藝術類4338
  91 音樂3304
  92 建築藝術1613
  93 雕塑641
  94 繪畫;書法6912
  95 攝影;電腦藝術1903
  96 應用美術2500
  97 技藝577
  98 戲劇9901
  99 遊藝及休閒活動2228


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800