English Version
館藏查詢
他校館藏
  
本頁點閱次數:111940次(自2015/1/1)
0 總類38803
  00 特藏18031
  01 目錄學; 文獻學1486
  02 圖書資訊學; 檔案學864
  03 國學10493
  04 普通類書;普通百科全書546
  05 連續性出版品;期刊258
  06 普通會社 博物館學434
  07 普通論叢1068
  08 普通叢書4590
  09 群經1033
1 哲學類17476
  10 哲學類500
  11 思想;學術735
  12 中國哲學3832
  13 東方哲學158
  14 西洋哲學1381
  15 邏輯學264
  16 形上學165
  17 心理學6465
  18 美學552
  19 倫理學3434
2 宗教類8168
  20 宗教類296
  21 宗教學352
  22 佛教4414
  23 道教241
  24 基督教1342
  25 伊斯蘭教65
  26 猶太教19
  27 其他宗教388
  28 神話272
  29 術數;迷信781
3 科學類26204
  30 科學類1415
  31 數學16702
  32 天文學719
  33 物理學2621
  34 化學1119
  35 地球科學 地質學489
  36 生物科學1802
  37 植物學229
  38 動物學591
  39 人類學520
4 應用科學類47321
  40 應用科學類600
  41 醫藥6862
  42 家政2409
  43 農業1454
  44 工程11719
  45 礦冶265
  46 化學工業1445
  47 製造2204
  48 商業;各種營業1989
  49 商業;經營學18380
5 社會科學類51144
  50 社會科學類547
  51 統計1064
  52 教育9151
  53 禮俗2970
  54 社會學10504
  55 經濟9051
  56 財政6496
  57 政治6816
  58 法律2914
  59 軍事1637
6 中國史地類7709
  60 史地類550
  61 中國史地1248
  62 中國斷代史2385
  63 中國文化史829
  64 中國外交史206
  65 中國史料438
  66 中國地理108
  67 中國地方志1445
  68 中國地理類志214
  69 中國遊記287
7 世界史地類17351
  71 世界史地1425
  72 海洋志29
  73 亞洲史地5018
  74 歐洲史地1489
  75 美洲史地424
  76 非洲史地150
  77 大洋洲史地140
  78 傳記6831
  79 文物考古1847
8 語文文學類73551
  80 語言學;文學17180
  81 文學5535
  82 中國文學5980
  83 中國文學總集2967
  84 中國文學別集2221
  85 中國各種文學24382
  86 東方文學6744
  87 西洋文學6928
  88 其他各國文學1194
  89 新聞學507
9 藝術類33916
  90 藝術類4338
  91 音樂3304
  92 建築藝術1613
  93 雕塑641
  94 繪畫;書法6912
    940 繪畫總論792
    940.1 繪畫理論29
    940.2 繪畫目錄1
    940.3 繪畫教育及研究0
    940.4 繪畫辭典1
    940.5 繪畫期刊61
    940.6 繪畫團體2
    940.7 繪畫論文集31
    940.8 繪畫叢書50
    940.9 繪畫史427
    941 中國書畫227
    941.1 前代內府所藏書畫目錄2
    941.2 現代公藏書畫目錄0
    941.3 私藏書畫目錄3
    941.4 鑑賞16
    941.5 專譜111
    941.6 書畫叢譜55
    941.7 題識1
    941.9 中國書畫史4
    942 書法476
    942.1 書體;筆法146
    942.2 各國文字書法11
    942.3 落款;署名2
    942.4 文房四寶17
    942.5 紙2
    942.6 筆1
    942.7 墨2
    942.8 硯5
    942.9 掌故4
    943 法帖;拓本971
    943.1 目錄1
    943.2 鑑別;考證;釋文4
    943.3 題識;評論28
    943.4 墨帖153
    943.5 單帖380
    943.6 叢帖239
    943.7 集字17
    943.8 辨字0
    943.9 習字範本41
    944 中國畫351
    944.1 材料1
    944.2 畫具0
    944.3 一般畫法39
    944.4 山水畫56
    944.5 人物畫33
    944.6 花鳥畫66
    944.7 翎毛畫;蟲魚畫;走獸畫18
    944.8 題款5
    944.9 掌故7
    945 中國畫冊657
    945.1 目錄3
    945.2 鑑別;考證14
    945.3 題識112
    945.4 畫片5
    945.5 叢譜131
    945.6 專譜277
    945.7 壁畫31
    945.9 習畫範本4
    946 東洋畫143
    946.1 日本畫138
    946.2 朝鮮畫1
    946.7 印度畫0
    946.8 東南亞各國畫1
    947 西洋繪畫2550
    947.1 西洋畫技法255
    947.2 人物畫73
    947.3 其他主題別畫53
    947.4 特殊畫1801
    947.41 漫畫1484
    947.5 西洋畫冊306
    947.6 材料及用具0
    947.7 畫室0
    947.8 人體模特兒1
    947.9 各國繪畫13
    948 各種西洋畫法672
    948.1 木炭畫3
    948.2 鉛筆畫;銀筆畫71
    948.3 鋼筆畫6
    948.4 水彩畫155
    948.5 油畫319
    948.6 蠟筆畫;粉彩畫11
    948.7 粉筆畫0
    948.8 拼貼畫8
    948.9 其他畫72
    949 西洋畫各派76
    949.1 原始時代0
    949.2 古代0
    949.3 中世4
    949.4 近世6
    949.5 近代(十九世紀)23
    949.6 現代(二十世紀)5
    949.7 當代5
  95 攝影;電腦藝術1903
  96 應用美術2500
  97 技藝577
  98 戲劇9901
  99 遊藝及休閒活動2228


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800