English Version
館藏查詢
他校館藏
  
本頁點閱次數:141774次(自2015/1/1)
0 總類39497
  00 特藏18630
  01 目錄學; 文獻學1545
  02 圖書資訊學; 檔案學870
  03 國學10497
  04 普通類書;普通百科全書549
  05 連續性出版品;期刊266
  06 普通會社 博物館學446
  07 普通論叢1059
  08 普通叢書4561
  09 群經1074
1 哲學類17736
  10 哲學類508
  11 思想;學術729
  12 中國哲學3879
  13 東方哲學166
  14 西洋哲學1390
  15 邏輯學266
  16 形上學171
  17 心理學6606
  18 美學560
  19 倫理學3463
2 宗教類8171
  20 宗教類298
  21 宗教學353
  22 佛教4357
  23 道教244
  24 基督教1347
  25 伊斯蘭教68
  26 猶太教19
  27 其他宗教402
  28 神話306
  29 術數;迷信779
3 科學類26519
  30 科學類1436
  31 數學17083
  32 天文學736
  33 物理學2535
  34 化學1082
  35 地球科學 地質學495
  36 生物科學1793
  37 植物學221
  38 動物學606
  39 人類學533
4 應用科學類47159
  40 應用科學類588
  41 醫藥6999
  42 家政2473
  43 農業1457
  44 工程11487
  45 礦冶258
  46 化學工業1402
  47 製造2176
  48 商業;各種營業2044
  49 商業;經營學18278
5 社會科學類51894
  50 社會科學類555
  51 統計1089
  52 教育9153
  53 禮俗3072
  54 社會學10775
  55 經濟9139
  56 財政6636
  57 政治6880
  58 法律2932
  59 軍事1667
6 中國史地類7784
  60 史地類556
  61 中國史地1271
  62 中國斷代史2451
  63 中國文化史839
  64 中國外交史208
  65 中國史料438
  66 中國地理108
  67 中國地方志1417
  68 中國地理類志212
  69 中國遊記285
7 世界史地類17836
  71 世界史地1506
  72 海洋志32
  73 亞洲史地5198
  74 歐洲史地1517
  75 美洲史地426
  76 非洲史地152
  77 大洋洲史地139
  78 傳記6968
  79 文物考古1900
8 語文文學類75417
  80 語言學;文學17484
  81 文學5624
  82 中國文學6105
  83 中國文學總集3035
  84 中國文學別集2235
  85 中國各種文學24496
  86 東方文學7765
  87 西洋文學7027
  88 其他各國文學1200
  89 新聞學511
9 藝術類34977
  90 藝術類4505
  91 音樂3333
  92 建築藝術1657
  93 雕塑655
  94 繪畫;書法7268
    940 繪畫總論819
    940.1 繪畫理論30
    940.2 繪畫目錄1
    940.3 繪畫教育及研究0
    940.4 繪畫辭典1
    940.5 繪畫期刊61
    940.6 繪畫團體2
    940.7 繪畫論文集31
    940.8 繪畫叢書54
    940.9 繪畫史449
    941 中國書畫238
    941.1 前代內府所藏書畫目錄2
    941.2 現代公藏書畫目錄0
    941.3 私藏書畫目錄3
    941.4 鑑賞20
    941.5 專譜114
    941.6 書畫叢譜59
    941.7 題識1
    941.9 中國書畫史4
    942 書法480
    942.1 書體;筆法145
    942.2 各國文字書法14
    942.3 落款;署名2
    942.4 文房四寶17
    942.5 紙2
    942.6 筆1
    942.7 墨2
    942.8 硯5
    942.9 掌故4
    943 法帖;拓本1061
    943.1 目錄1
    943.2 鑑別;考證;釋文4
    943.3 題識;評論28
    943.4 墨帖153
    943.5 單帖383
    943.6 叢帖240
    943.7 集字15
    943.8 辨字0
    943.9 習字範本41
    944 中國畫352
    944.1 材料1
    944.2 畫具0
    944.3 一般畫法41
    944.4 山水畫55
    944.5 人物畫36
    944.6 花鳥畫63
    944.7 翎毛畫;蟲魚畫;走獸畫18
    944.8 題款5
    944.9 掌故7
    945 中國畫冊671
    945.1 目錄3
    945.2 鑑別;考證14
    945.3 題識112
    945.4 畫片4
    945.5 叢譜136
    945.6 專譜287
    945.7 壁畫32
    945.9 習畫範本4
    946 東洋畫164
    946.1 日本畫159
    946.2 朝鮮畫1
    946.7 印度畫0
    946.8 東南亞各國畫1
    947 西洋繪畫2730
    947.1 西洋畫技法262
    947.2 人物畫76
    947.3 其他主題別畫55
    947.4 特殊畫1944
    947.41 漫畫1608
    947.5 西洋畫冊330
    947.6 材料及用具2
    947.7 畫室1
    947.8 人體模特兒1
    947.9 各國繪畫13
    948 各種西洋畫法680
    948.1 木炭畫3
    948.2 鉛筆畫;銀筆畫76
    948.3 鋼筆畫6
    948.4 水彩畫155
    948.5 油畫320
    948.6 蠟筆畫;粉彩畫11
    948.7 粉筆畫0
    948.8 拼貼畫8
    948.9 其他畫74
    949 西洋畫各派76
    949.1 原始時代0
    949.2 古代0
    949.3 中世4
    949.4 近世5
    949.5 近代(十九世紀)25
    949.6 現代(二十世紀)5
    949.7 當代5
  95 攝影;電腦藝術1957
  96 應用美術2587
  97 技藝590
  98 戲劇10191
  99 遊藝及休閒活動2236


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800