English Version
館藏查詢
他校館藏
  
本頁點閱次數:115396次(自2015/1/1)
0 總類38866
  00 特藏18056
  01 目錄學; 文獻學1488
  02 圖書資訊學; 檔案學866
  03 國學10493
  04 普通類書;普通百科全書547
  05 連續性出版品;期刊258
  06 普通會社 博物館學440
  07 普通論叢1070
  08 普通叢書4592
  09 群經1032
1 哲學類17516
  10 哲學類501
  11 思想;學術734
  12 中國哲學3834
  13 東方哲學159
  14 西洋哲學1383
  15 邏輯學264
  16 形上學166
  17 心理學6488
  18 美學553
  19 倫理學3444
2 宗教類8178
  20 宗教類297
  21 宗教學353
  22 佛教4417
  23 道教241
  24 基督教1342
  25 伊斯蘭教65
  26 猶太教19
  27 其他宗教390
  28 神話273
  29 術數;迷信783
3 科學類26302
  30 科學類1419
  31 數學16782
  32 天文學723
  33 物理學2621
  34 化學1122
  35 地球科學 地質學490
  36 生物科學1805
  37 植物學229
  38 動物學594
  39 人類學521
4 應用科學類47459
  40 應用科學類601
  41 醫藥6889
  42 家政2423
  43 農業1456
  44 工程11736
  45 礦冶265
  46 化學工業1447
  47 製造2205
  48 商業;各種營業1996
  49 商業;經營學18446
5 社會科學類51266
  50 社會科學類549
  51 統計1064
  52 教育9175
  53 禮俗2977
  54 社會學10524
  55 經濟9065
  56 財政6529
  57 政治6831
  58 法律2916
  59 軍事1639
6 中國史地類7725
  60 史地類551
  61 中國史地1246
  62 中國斷代史2388
  63 中國文化史840
  64 中國外交史206
  65 中國史料436
  66 中國地理108
  67 中國地方志1446
  68 中國地理類志214
  69 中國遊記287
7 世界史地類17415
  71 世界史地1431
  72 海洋志31
  73 亞洲史地5050
  74 歐洲史地1495
  75 美洲史地425
  76 非洲史地151
  77 大洋洲史地140
  78 傳記6850
  79 文物考古1844
8 語文文學類73634
  80 語言學;文學17204
  81 文學5540
  82 中國文學5982
  83 中國文學總集2967
  84 中國文學別集2221
  85 中國各種文學24339
  86 東方文學6808
  87 西洋文學6936
  88 其他各國文學1196
  89 新聞學506
9 藝術類34044
  90 藝術類4365
  91 音樂3315
  92 建築藝術1619
  93 雕塑644
  94 繪畫;書法6950
    940 繪畫總論794
    940.1 繪畫理論29
    940.2 繪畫目錄1
    940.3 繪畫教育及研究0
    940.4 繪畫辭典1
    940.5 繪畫期刊61
    940.6 繪畫團體2
    940.7 繪畫論文集31
    940.8 繪畫叢書50
    940.9 繪畫史429
    941 中國書畫227
    941.1 前代內府所藏書畫目錄2
    941.2 現代公藏書畫目錄0
    941.3 私藏書畫目錄3
    941.4 鑑賞16
    941.5 專譜111
    941.6 書畫叢譜55
    941.7 題識1
    941.9 中國書畫史4
    942 書法478
    942.1 書體;筆法146
    942.2 各國文字書法13
    942.3 落款;署名2
    942.4 文房四寶17
    942.5 紙2
    942.6 筆1
    942.7 墨2
    942.8 硯5
    942.9 掌故4
    943 法帖;拓本971
    943.1 目錄1
    943.2 鑑別;考證;釋文4
    943.3 題識;評論28
    943.4 墨帖153
    943.5 單帖380
    943.6 叢帖239
    943.7 集字17
    943.8 辨字0
    943.9 習字範本41
    944 中國畫351
    944.1 材料1
    944.2 畫具0
    944.3 一般畫法39
    944.4 山水畫56
    944.5 人物畫33
    944.6 花鳥畫66
    944.7 翎毛畫;蟲魚畫;走獸畫18
    944.8 題款5
    944.9 掌故7
    945 中國畫冊657
    945.1 目錄3
    945.2 鑑別;考證14
    945.3 題識112
    945.4 畫片5
    945.5 叢譜131
    945.6 專譜278
    945.7 壁畫31
    945.9 習畫範本4
    946 東洋畫145
    946.1 日本畫140
    946.2 朝鮮畫1
    946.7 印度畫0
    946.8 東南亞各國畫1
    947 西洋繪畫2580
    947.1 西洋畫技法256
    947.2 人物畫73
    947.3 其他主題別畫53
    947.4 特殊畫1809
    947.41 漫畫1489
    947.5 西洋畫冊324
    947.6 材料及用具2
    947.7 畫室1
    947.8 人體模特兒1
    947.9 各國繪畫13
    948 各種西洋畫法674
    948.1 木炭畫3
    948.2 鉛筆畫;銀筆畫71
    948.3 鋼筆畫6
    948.4 水彩畫157
    948.5 油畫319
    948.6 蠟筆畫;粉彩畫11
    948.7 粉筆畫0
    948.8 拼貼畫8
    948.9 其他畫72
    949 西洋畫各派76
    949.1 原始時代0
    949.2 古代0
    949.3 中世4
    949.4 近世6
    949.5 近代(十九世紀)23
    949.6 現代(二十世紀)5
    949.7 當代5
  95 攝影;電腦藝術1911
  96 應用美術2514
  97 技藝578
  98 戲劇9913
  99 遊藝及休閒活動2235


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800