English Version
館藏查詢
他校館藏
  
本頁點閱次數:129070次(自2015/1/1)
0 總類39448
  00 特藏18598
  01 目錄學; 文獻學1525
  02 圖書資訊學; 檔案學871
  03 國學10495
  04 普通類書;普通百科全書548
  05 連續性出版品;期刊260
  06 普通會社 博物館學445
  07 普通論叢1074
  08 普通叢書4566
  09 群經1066
1 哲學類17603
  10 哲學類504
  11 思想;學術729
  12 中國哲學3864
  13 東方哲學163
  14 西洋哲學1384
  15 邏輯學264
  16 形上學168
  17 心理學6534
  18 美學556
  19 倫理學3440
2 宗教類8184
  20 宗教類297
  21 宗教學353
  22 佛教4390
  23 道教242
  24 基督教1344
  25 伊斯蘭教66
  26 猶太教19
  27 其他宗教398
  28 神話301
  29 術數;迷信776
3 科學類26428
  30 科學類1418
  31 數學16981
  32 天文學737
  33 物理學2552
  34 化學1083
  35 地球科學 地質學492
  36 生物科學1817
  37 植物學220
  38 動物學600
  39 人類學530
4 應用科學類47120
  40 應用科學類592
  41 醫藥6926
  42 家政2453
  43 農業1450
  44 工程11562
  45 礦冶262
  46 化學工業1418
  47 製造2175
  48 商業;各種營業2032
  49 商業;經營學18253
5 社會科學類51566
  50 社會科學類555
  51 統計1083
  52 教育9158
  53 禮俗3024
  54 社會學10627
  55 經濟9118
  56 財政6593
  57 政治6826
  58 法律2928
  59 軍事1659
6 中國史地類7749
  60 史地類554
  61 中國史地1249
  62 中國斷代史2432
  63 中國文化史836
  64 中國外交史206
  65 中國史料438
  66 中國地理108
  67 中國地方志1429
  68 中國地理類志214
  69 中國遊記284
7 世界史地類17658
  71 世界史地1473
  72 海洋志32
  73 亞洲史地5132
  74 歐洲史地1502
  75 美洲史地424
  76 非洲史地151
  77 大洋洲史地139
  78 傳記6930
  79 文物考古1877
8 語文文學類74375
  80 語言學;文學17445
  81 文學5576
  82 中國文學6048
  83 中國文學總集3000
  84 中國文學別集2209
  85 中國各種文學24298
  86 東方文學7241
  87 西洋文學6955
  88 其他各國文學1177
  89 新聞學503
9 藝術類34559
  90 藝術類4433
  91 音樂3343
  92 建築藝術1646
  93 雕塑649
  94 繪畫;書法7073
    940 繪畫總論804
    940.1 繪畫理論29
    940.2 繪畫目錄1
    940.3 繪畫教育及研究0
    940.4 繪畫辭典1
    940.5 繪畫期刊61
    940.6 繪畫團體2
    940.7 繪畫論文集31
    940.8 繪畫叢書50
    940.9 繪畫史439
    941 中國書畫232
    941.1 前代內府所藏書畫目錄2
    941.2 現代公藏書畫目錄0
    941.3 私藏書畫目錄3
    941.4 鑑賞17
    941.5 專譜113
    941.6 書畫叢譜57
    941.7 題識1
    941.9 中國書畫史4
    942 書法480
    942.1 書體;筆法146
    942.2 各國文字書法14
    942.3 落款;署名2
    942.4 文房四寶17
    942.5 紙2
    942.6 筆1
    942.7 墨2
    942.8 硯5
    942.9 掌故4
    943 法帖;拓本973
    943.1 目錄1
    943.2 鑑別;考證;釋文4
    943.3 題識;評論28
    943.4 墨帖153
    943.5 單帖382
    943.6 叢帖239
    943.7 集字17
    943.8 辨字0
    943.9 習字範本41
    944 中國畫351
    944.1 材料1
    944.2 畫具0
    944.3 一般畫法41
    944.4 山水畫55
    944.5 人物畫35
    944.6 花鳥畫63
    944.7 翎毛畫;蟲魚畫;走獸畫18
    944.8 題款5
    944.9 掌故7
    945 中國畫冊663
    945.1 目錄3
    945.2 鑑別;考證14
    945.3 題識112
    945.4 畫片4
    945.5 叢譜133
    945.6 專譜282
    945.7 壁畫32
    945.9 習畫範本4
    946 東洋畫159
    946.1 日本畫154
    946.2 朝鮮畫1
    946.7 印度畫0
    946.8 東南亞各國畫1
    947 西洋繪畫2668
    947.1 西洋畫技法260
    947.2 人物畫75
    947.3 其他主題別畫54
    947.4 特殊畫1891
    947.41 漫畫1564
    947.5 西洋畫冊325
    947.6 材料及用具2
    947.7 畫室1
    947.8 人體模特兒1
    947.9 各國繪畫13
    948 各種西洋畫法672
    948.1 木炭畫3
    948.2 鉛筆畫;銀筆畫74
    948.3 鋼筆畫6
    948.4 水彩畫152
    948.5 油畫319
    948.6 蠟筆畫;粉彩畫11
    948.7 粉筆畫0
    948.8 拼貼畫8
    948.9 其他畫72
    949 西洋畫各派74
    949.1 原始時代0
    949.2 古代0
    949.3 中世4
    949.4 近世5
    949.5 近代(十九世紀)23
    949.6 現代(二十世紀)5
    949.7 當代5
  95 攝影;電腦藝術1939
  96 應用美術2560
  97 技藝585
  98 戲劇10100
  99 遊藝及休閒活動2233


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800