English Version
館藏查詢
他校館藏
  
本頁點閱次數:135960次(自2015/1/1)
0 總類39239
  00 特藏18401
  01 目錄學; 文獻學1534
  02 圖書資訊學; 檔案學868
  03 國學10496
  04 普通類書;普通百科全書548
  05 連續性出版品;期刊265
  06 普通會社 博物館學444
  07 普通論叢1053
  08 普通叢書4562
  09 群經1066
1 哲學類17651
  10 哲學類506
  11 思想;學術727
  12 中國哲學3865
  13 東方哲學165
  14 西洋哲學1386
  15 邏輯學265
  16 形上學170
  17 心理學6562
  18 美學558
  19 倫理學3449
2 宗教類8145
  20 宗教類298
  21 宗教學353
  22 佛教4343
  23 道教242
  24 基督教1344
  25 伊斯蘭教68
  26 猶太教19
  27 其他宗教401
  28 神話302
  29 術數;迷信776
3 科學類26440
  30 科學類1431
  31 數學17021
  32 天文學735
  33 物理學2534
  34 化學1080
  35 地球科學 地質學492
  36 生物科學1790
  37 植物學221
  38 動物學604
  39 人類學531
4 應用科學類47036
  40 應用科學類584
  41 醫藥6980
  42 家政2459
  43 農業1453
  44 工程11478
  45 礦冶258
  46 化學工業1400
  47 製造2171
  48 商業;各種營業2037
  49 商業;經營學18219
5 社會科學類51681
  50 社會科學類552
  51 統計1086
  52 教育9127
  53 禮俗3052
  54 社會學10708
  55 經濟9120
  56 財政6587
  57 政治6860
  58 法律2928
  59 軍事1663
6 中國史地類7761
  60 史地類555
  61 中國史地1255
  62 中國斷代史2439
  63 中國文化史837
  64 中國外交史207
  65 中國史料438
  66 中國地理108
  67 中國地方志1426
  68 中國地理類志212
  69 中國遊記285
7 世界史地類17743
  71 世界史地1492
  72 海洋志32
  73 亞洲史地5161
  74 歐洲史地1517
  75 美洲史地423
  76 非洲史地152
  77 大洋洲史地139
  78 傳記6948
  79 文物考古1881
8 語文文學類75042
  80 語言學;文學17413
    800 語言學總論1006
    801 比較語言學606
    801.1 言語學207
    801.2 方法論12
    801.3 語音學;音韻學35
    801.4 修辭及語法65
    801.5 語源學6
    801.6 語義學;術語學75
    801.7 辭典學25
    801.8 方言學;語言地理學21
    801.9 非語言表達法;記號語言學24
    802 漢語3097
    802.1 訓詁;語彙;語義153
    802.2 文字461
    802.3 字典;詞典330
    802.4 語音;韻書206
    802.5 方言455
    802.6 文法303
    802.7 寫作;修辭381
    802.8 讀本225
    802.9 中國少數民族語言158
    803 東方語言4193
    803.1 日語3768
    803.11 文字,字母138
    803.12 語源學140
    803.14 音韻22
    803.15 方言16
    803.16 語法706
    803.17 修詞;作文125
    803.18 日本語讀本1567
    803.188 會話讀本441
    803.2 朝鮮語277
    803.3 臺語32
    803.4 印度語系5
    803.5 南印語系0
    803.6 伊朗語系1
    803.7 中國南疆外諸語60
    803.8 突厥語系4
    803.9 南島語系40
    804 印歐語系263
    804.1 古典歐洲語;希臘語3
    804.2 拉丁語9
    804.3 近代歐洲語總論1
    804.4 羅馬語族0
    804.5 法語144
    804.6 義語13
    804.7 西班牙語87
    804.8 葡語1
    805 日耳曼語系8186
    805.1 英語7993
    805.11 字母16
    805.12 語彙915
    805.121 語源23
    805.122 基本語彙1
    805.123 成語182
    805.124 同意、反意、同音異語13
    805.126 古語1
    805.127 外來語0
    805.13 英語字典234
    805.14 英國語言93
    805.15 英語方言1
    805.16 英國語言文法754
    805.17 英語作文442
    805.171 英語修詞25
    805.172 修飾2
    805.174 日記體3
    805.175 論文作文47
    805.176 式辭1
    805.178 文範12
    805.179 英語應用文123
    805.18 英語讀本4719
    805.188 英國語言會話讀本1018
    805.189 考試問答1944
    805.1892 全民英檢154
    805.1894 托福考試(TOEFL)354
    805.1895 TOEIC多益850
    805.1896 留學專業英文考試(GRE,GMAT)16
    805.19 古英語1
    805.2 德語158
    805.3 斯堪地納維亞語0
    805.4 荷蘭語1
    805.5 法德蘭語4
    805.6 佛里斯蘭語0
    805.9 其他0
    806 斯拉夫語族51
    806.1 俄語50
    806.2 波蘭語0
    806.3 捷克語0
    806.4 保加利亞語0
    806.5 塞爾維亞語;克羅埃西亞語0
    806.7 文得語0
    806.8 其他斯拉夫語0
    806.9 波羅的語族0
    807 其他語言9
    808 美洲、非洲、大洋洲諸語言2
    808.1 凱爾特語族2
    808.2 芬蘭烏戈爾語系0
    808.3 伊比利亞高加索語系0
    808.4 含-閃語系0
    808.5 閃語系0
    808.6 希伯來語0
    808.7 阿拉米亞語0
    808.8 阿拉伯語0
    808.9 其他0
    809 人為語3
  81 文學5609
  82 中國文學6080
  83 中國文學總集3023
  84 中國文學別集2220
  85 中國各種文學24387
  86 東方文學7657
  87 西洋文學7012
  88 其他各國文學1195
  89 新聞學510
9 藝術類34751
  90 藝術類4472
  91 音樂3328
  92 建築藝術1652
  93 雕塑652
  94 繪畫;書法7142
  95 攝影;電腦藝術1951
  96 應用美術2579
  97 技藝589
  98 戲劇10155
  99 遊藝及休閒活動2232


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800