English Version
館藏查詢
他校館藏
  
本頁點閱次數:112181次(自2015/1/1)
0 總類38803
  00 特藏18031
  01 目錄學; 文獻學1486
  02 圖書資訊學; 檔案學864
  03 國學10493
  04 普通類書;普通百科全書546
  05 連續性出版品;期刊258
  06 普通會社 博物館學434
  07 普通論叢1068
  08 普通叢書4590
  09 群經1033
1 哲學類17476
  10 哲學類500
  11 思想;學術735
  12 中國哲學3832
  13 東方哲學158
  14 西洋哲學1381
  15 邏輯學264
  16 形上學165
  17 心理學6465
  18 美學552
  19 倫理學3434
2 宗教類8168
  20 宗教類296
  21 宗教學352
  22 佛教4414
  23 道教241
  24 基督教1342
  25 伊斯蘭教65
  26 猶太教19
  27 其他宗教388
  28 神話272
  29 術數;迷信781
3 科學類26204
  30 科學類1415
  31 數學16702
  32 天文學719
  33 物理學2621
  34 化學1119
  35 地球科學 地質學489
  36 生物科學1802
  37 植物學229
  38 動物學591
  39 人類學520
4 應用科學類47321
  40 應用科學類600
  41 醫藥6862
  42 家政2409
  43 農業1454
  44 工程11719
  45 礦冶265
  46 化學工業1445
  47 製造2204
  48 商業;各種營業1989
  49 商業;經營學18380
5 社會科學類51144
  50 社會科學類547
  51 統計1064
  52 教育9151
  53 禮俗2970
  54 社會學10504
  55 經濟9051
  56 財政6496
  57 政治6816
  58 法律2914
  59 軍事1637
6 中國史地類7709
  60 史地類550
  61 中國史地1248
  62 中國斷代史2385
  63 中國文化史829
  64 中國外交史206
  65 中國史料438
  66 中國地理108
  67 中國地方志1445
  68 中國地理類志214
  69 中國遊記287
7 世界史地類17351
  71 世界史地1425
  72 海洋志29
  73 亞洲史地5018
  74 歐洲史地1489
  75 美洲史地424
  76 非洲史地150
  77 大洋洲史地140
  78 傳記6831
  79 文物考古1847
8 語文文學類73551
  80 語言學;文學17180
    800 語言學總論988
    801 比較語言學586
    801.1 言語學197
    801.2 方法論12
    801.3 語音學;音韻學33
    801.4 修辭及語法63
    801.5 語源學6
    801.6 語義學;術語學72
    801.7 辭典學24
    801.8 方言學;語言地理學21
    801.9 非語言表達法;記號語言學23
    802 漢語3070
    802.1 訓詁;語彙;語義149
    802.2 文字442
    802.3 字典;詞典335
    802.4 語音;韻書203
    802.5 方言466
    802.6 文法302
    802.7 寫作;修辭379
    802.8 讀本219
    802.9 中國少數民族語言160
    803 東方語言4073
    803.1 日語3671
    803.11 文字,字母135
    803.12 語源學147
    803.14 音韻21
    803.15 方言16
    803.16 語法688
    803.17 修詞;作文118
    803.18 日本語讀本1516
    803.188 會話讀本436
    803.2 朝鮮語272
    803.3 臺語31
    803.4 印度語系3
    803.5 南印語系0
    803.6 伊朗語系1
    803.7 中國南疆外諸語50
    803.8 突厥語系4
    803.9 南島語系36
    804 印歐語系260
    804.1 古典歐洲語;希臘語3
    804.2 拉丁語8
    804.3 近代歐洲語總論1
    804.4 羅馬語族0
    804.5 法語144
    804.6 義語13
    804.7 西班牙語84
    804.8 葡語1
    805 日耳曼語系8142
    805.1 英語7951
    805.11 字母16
    805.12 語彙911
    805.121 語源23
    805.122 基本語彙1
    805.123 成語182
    805.124 同意、反意、同音異語13
    805.126 古語1
    805.127 外來語0
    805.13 英語字典235
    805.14 英國語言90
    805.15 英語方言1
    805.16 英國語言文法746
    805.17 英語作文441
    805.171 英語修詞25
    805.172 修飾2
    805.174 日記體3
    805.175 論文作文44
    805.176 式辭1
    805.178 文範12
    805.179 英語應用文125
    805.18 英語讀本4630
    805.188 英國語言會話讀本1007
    805.189 考試問答1877
    805.1892 全民英檢150
    805.1894 托福考試(TOEFL)357
    805.1895 TOEIC多益792
    805.1896 留學專業英文考試(GRE,GMAT)15
    805.19 古英語1
    805.2 德語156
    805.3 斯堪地納維亞語0
    805.4 荷蘭語1
    805.5 法德蘭語4
    805.6 佛里斯蘭語0
    805.9 其他0
    806 斯拉夫語族50
    806.1 俄語49
    806.2 波蘭語0
    806.3 捷克語0
    806.4 保加利亞語0
    806.5 塞爾維亞語;克羅埃西亞語0
    806.7 文得語0
    806.8 其他斯拉夫語0
    806.9 波羅的語族0
    807 其他語言8
    808 美洲、非洲、大洋洲諸語言3
    808.1 凱爾特語族3
    808.2 芬蘭烏戈爾語系0
    808.3 伊比利亞高加索語系0
    808.4 含-閃語系0
    808.5 閃語系0
    808.6 希伯來語0
    808.7 阿拉米亞語0
    808.8 阿拉伯語0
    808.9 其他0
    809 人為語3
  81 文學5535
  82 中國文學5980
  83 中國文學總集2967
  84 中國文學別集2221
  85 中國各種文學24382
  86 東方文學6744
  87 西洋文學6928
  88 其他各國文學1194
  89 新聞學507
9 藝術類33916
  90 藝術類4338
  91 音樂3304
  92 建築藝術1613
  93 雕塑641
  94 繪畫;書法6912
  95 攝影;電腦藝術1903
  96 應用美術2500
  97 技藝577
  98 戲劇9901
  99 遊藝及休閒活動2228


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800