English Version
館藏查詢
他校館藏
  
本頁點閱次數:144589次(自2015/1/1)
0 總類39509
  00 特藏18630
  01 目錄學; 文獻學1551
  02 圖書資訊學; 檔案學871
  03 國學10497
  04 普通類書;普通百科全書549
  05 連續性出版品;期刊266
  06 普通會社 博物館學446
  07 普通論叢1060
  08 普通叢書4562
  09 群經1077
1 哲學類17756
  10 哲學類508
  11 思想;學術730
  12 中國哲學3886
  13 東方哲學166
  14 西洋哲學1391
  15 邏輯學266
  16 形上學171
  17 心理學6617
  18 美學560
  19 倫理學3463
2 宗教類8177
  20 宗教類298
  21 宗教學353
  22 佛教4358
  23 道教245
  24 基督教1348
  25 伊斯蘭教68
  26 猶太教19
  27 其他宗教403
  28 神話307
  29 術數;迷信780
3 科學類26526
  30 科學類1437
  31 數學17086
  32 天文學737
  33 物理學2535
  34 化學1082
  35 地球科學 地質學495
  36 生物科學1793
  37 植物學221
  38 動物學608
  39 人類學533
4 應用科學類47171
  40 應用科學類588
  41 醫藥6999
  42 家政2473
  43 農業1457
  44 工程11490
  45 礦冶258
  46 化學工業1402
  47 製造2176
  48 商業;各種營業2044
  49 商業;經營學18287
5 社會科學類51927
  50 社會科學類555
  51 統計1090
  52 教育9154
  53 禮俗3072
  54 社會學10789
  55 經濟9146
  56 財政6640
  57 政治6884
  58 法律2934
  59 軍事1667
6 中國史地類7787
  60 史地類557
  61 中國史地1271
  62 中國斷代史2453
  63 中國文化史839
  64 中國外交史208
  65 中國史料438
  66 中國地理108
  67 中國地方志1417
  68 中國地理類志212
  69 中國遊記285
7 世界史地類17850
  71 世界史地1506
  72 海洋志32
  73 亞洲史地5204
  74 歐洲史地1517
  75 美洲史地426
  76 非洲史地152
  77 大洋洲史地140
  78 傳記6972
  79 文物考古1903
8 語文文學類75459
  80 語言學;文學17496
    800 語言學總論1010
    801 比較語言學607
    801.1 言語學208
    801.2 方法論12
    801.3 語音學;音韻學35
    801.4 修辭及語法65
    801.5 語源學6
    801.6 語義學;術語學75
    801.7 辭典學25
    801.8 方言學;語言地理學21
    801.9 非語言表達法;記號語言學24
    802 漢語3120
    802.1 訓詁;語彙;語義160
    802.2 文字468
    802.3 字典;詞典332
    802.4 語音;韻書208
    802.5 方言455
    802.6 文法303
    802.7 寫作;修辭383
    802.8 讀本226
    802.9 中國少數民族語言159
    803 東方語言4234
    803.1 日語3798
    803.11 文字,字母138
    803.12 語源學141
    803.14 音韻22
    803.15 方言16
    803.16 語法712
    803.17 修詞;作文125
    803.18 日本語讀本1575
    803.188 會話讀本443
    803.2 朝鮮語278
    803.3 臺語41
    803.4 印度語系5
    803.5 南印語系0
    803.6 伊朗語系1
    803.7 中國南疆外諸語61
    803.8 突厥語系4
    803.9 南島語系40
    804 印歐語系263
    804.1 古典歐洲語;希臘語3
    804.2 拉丁語9
    804.3 近代歐洲語總論1
    804.4 羅馬語族0
    804.5 法語144
    804.6 義語13
    804.7 西班牙語87
    804.8 葡語1
    805 日耳曼語系8200
    805.1 英語8007
    805.11 字母16
    805.12 語彙916
    805.121 語源23
    805.122 基本語彙1
    805.123 成語183
    805.124 同意、反意、同音異語13
    805.126 古語1
    805.127 外來語0
    805.13 英語字典235
    805.14 英國語言93
    805.15 英語方言1
    805.16 英國語言文法756
    805.17 英語作文443
    805.171 英語修詞25
    805.172 修飾2
    805.174 日記體3
    805.175 論文作文48
    805.176 式辭1
    805.178 文範12
    805.179 英語應用文123
    805.18 英語讀本4728
    805.188 英國語言會話讀本1020
    805.189 考試問答1949
    805.1892 全民英檢154
    805.1894 托福考試(TOEFL)354
    805.1895 TOEIC多益855
    805.1896 留學專業英文考試(GRE,GMAT)16
    805.19 古英語1
    805.2 德語158
    805.3 斯堪地納維亞語0
    805.4 荷蘭語1
    805.5 法德蘭語4
    805.6 佛里斯蘭語0
    805.9 其他0
    806 斯拉夫語族51
    806.1 俄語50
    806.2 波蘭語0
    806.3 捷克語0
    806.4 保加利亞語0
    806.5 塞爾維亞語;克羅埃西亞語0
    806.7 文得語0
    806.8 其他斯拉夫語0
    806.9 波羅的語族0
    807 其他語言9
    808 美洲、非洲、大洋洲諸語言2
    808.1 凱爾特語族2
    808.2 芬蘭烏戈爾語系0
    808.3 伊比利亞高加索語系0
    808.4 含-閃語系0
    808.5 閃語系0
    808.6 希伯來語0
    808.7 阿拉米亞語0
    808.8 阿拉伯語0
    808.9 其他0
    809 人為語3
  81 文學5624
  82 中國文學6115
  83 中國文學總集3039
  84 中國文學別集2236
  85 中國各種文學24500
  86 東方文學7773
  87 西洋文學7030
  88 其他各國文學1200
  89 新聞學511
9 藝術類34988
  90 藝術類4506
  91 音樂3334
  92 建築藝術1658
  93 雕塑655
  94 繪畫;書法7269
  95 攝影;電腦藝術1957
  96 應用美術2589
  97 技藝590
  98 戲劇10194
  99 遊藝及休閒活動2238


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800