English Version
館藏查詢
他校館藏
  
本頁點閱次數:128298次(自2015/1/1)
0 總類39442
  00 特藏18597
  01 目錄學; 文獻學1525
  02 圖書資訊學; 檔案學871
  03 國學10495
  04 普通類書;普通百科全書547
  05 連續性出版品;期刊260
  06 普通會社 博物館學444
  07 普通論叢1073
  08 普通叢書4565
  09 群經1065
1 哲學類17581
  10 哲學類502
  11 思想;學術729
  12 中國哲學3862
  13 東方哲學163
  14 西洋哲學1383
  15 邏輯學264
  16 形上學168
  17 心理學6521
  18 美學555
  19 倫理學3437
2 宗教類8173
  20 宗教類297
  21 宗教學353
  22 佛教4381
  23 道教242
  24 基督教1344
  25 伊斯蘭教66
  26 猶太教19
  27 其他宗教397
  28 神話300
  29 術數;迷信776
3 科學類26376
  30 科學類1415
  31 數學16950
  32 天文學735
  33 物理學2547
  34 化學1083
  35 地球科學 地質學490
  36 生物科學1815
  37 植物學219
  38 動物學596
  39 人類學528
4 應用科學類47042
  40 應用科學類592
  41 醫藥6916
  42 家政2444
  43 農業1449
  44 工程11558
  45 礦冶262
  46 化學工業1414
  47 製造2175
  48 商業;各種營業2032
  49 商業;經營學18203
5 社會科學類51464
  50 社會科學類555
  51 統計1077
  52 教育9149
  53 禮俗3017
  54 社會學10597
  55 經濟9098
  56 財政6580
  57 政治6817
  58 法律2923
  59 軍事1656
6 中國史地類7740
  60 史地類554
  61 中國史地1246
  62 中國斷代史2429
  63 中國文化史835
  64 中國外交史206
  65 中國史料438
  66 中國地理108
  67 中國地方志1427
  68 中國地理類志214
  69 中國遊記284
7 世界史地類17638
  71 世界史地1468
  72 海洋志31
  73 亞洲史地5130
  74 歐洲史地1497
  75 美洲史地423
  76 非洲史地151
  77 大洋洲史地139
  78 傳記6924
  79 文物考古1877
8 語文文學類74266
  80 語言學;文學17408
    800 語言學總論1004
    801 比較語言學603
    801.1 言語學205
    801.2 方法論12
    801.3 語音學;音韻學35
    801.4 修辭及語法65
    801.5 語源學6
    801.6 語義學;術語學74
    801.7 辭典學25
    801.8 方言學;語言地理學21
    801.9 非語言表達法;記號語言學24
    802 漢語3091
    802.1 訓詁;語彙;語義153
    802.2 文字460
    802.3 字典;詞典330
    802.4 語音;韻書205
    802.5 方言459
    802.6 文法303
    802.7 寫作;修辭382
    802.8 讀本220
    802.9 中國少數民族語言158
    803 東方語言4175
    803.1 日語3753
    803.11 文字,字母138
    803.12 語源學148
    803.14 音韻22
    803.15 方言16
    803.16 語法702
    803.17 修詞;作文124
    803.18 日本語讀本1546
    803.188 會話讀本440
    803.2 朝鮮語276
    803.3 臺語31
    803.4 印度語系5
    803.5 南印語系0
    803.6 伊朗語系1
    803.7 中國南疆外諸語60
    803.8 突厥語系4
    803.9 南島語系40
    804 印歐語系261
    804.1 古典歐洲語;希臘語3
    804.2 拉丁語9
    804.3 近代歐洲語總論1
    804.4 羅馬語族0
    804.5 法語144
    804.6 義語13
    804.7 西班牙語85
    804.8 葡語1
    805 日耳曼語系8212
    805.1 英語8020
    805.11 字母16
    805.12 語彙920
    805.121 語源23
    805.122 基本語彙1
    805.123 成語184
    805.124 同意、反意、同音異語13
    805.126 古語1
    805.127 外來語0
    805.13 英語字典234
    805.14 英國語言92
    805.15 英語方言1
    805.16 英國語言文法751
    805.17 英語作文441
    805.171 英語修詞25
    805.172 修飾2
    805.174 日記體3
    805.175 論文作文46
    805.176 式辭1
    805.178 文範12
    805.179 英語應用文124
    805.18 英語讀本4679
    805.188 英國語言會話讀本1015
    805.189 考試問答1910
    805.1892 全民英檢152
    805.1894 托福考試(TOEFL)359
    805.1895 TOEIC多益820
    805.1896 留學專業英文考試(GRE,GMAT)16
    805.19 古英語1
    805.2 德語157
    805.3 斯堪地納維亞語0
    805.4 荷蘭語1
    805.5 法德蘭語4
    805.6 佛里斯蘭語0
    805.9 其他0
    806 斯拉夫語族51
    806.1 俄語50
    806.2 波蘭語0
    806.3 捷克語0
    806.4 保加利亞語0
    806.5 塞爾維亞語;克羅埃西亞語0
    806.7 文得語0
    806.8 其他斯拉夫語0
    806.9 波羅的語族0
    807 其他語言9
    808 美洲、非洲、大洋洲諸語言2
    808.1 凱爾特語族2
    808.2 芬蘭烏戈爾語系0
    808.3 伊比利亞高加索語系0
    808.4 含-閃語系0
    808.5 閃語系0
    808.6 希伯來語0
    808.7 阿拉米亞語0
    808.8 阿拉伯語0
    808.9 其他0
    809 人為語3
  81 文學5573
  82 中國文學6046
  83 中國文學總集2997
  84 中國文學別集2202
  85 中國各種文學24283
  86 東方文學7209
  87 西洋文學6946
  88 其他各國文學1177
  89 新聞學502
9 藝術類34500
  90 藝術類4417
  91 音樂3337
  92 建築藝術1644
  93 雕塑647
  94 繪畫;書法7064
  95 攝影;電腦藝術1929
  96 應用美術2554
  97 技藝585
  98 戲劇10093
  99 遊藝及休閒活動2232


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800