English Version
館藏查詢
他校館藏
  
本頁點閱次數:115418次(自2015/1/1)
0 總類38866
  00 特藏18056
  01 目錄學; 文獻學1488
  02 圖書資訊學; 檔案學866
  03 國學10493
  04 普通類書;普通百科全書547
  05 連續性出版品;期刊258
  06 普通會社 博物館學440
  07 普通論叢1070
  08 普通叢書4592
  09 群經1032
1 哲學類17516
  10 哲學類501
  11 思想;學術734
  12 中國哲學3834
  13 東方哲學159
  14 西洋哲學1383
  15 邏輯學264
  16 形上學166
  17 心理學6488
  18 美學553
  19 倫理學3444
2 宗教類8178
  20 宗教類297
  21 宗教學353
  22 佛教4417
  23 道教241
  24 基督教1342
  25 伊斯蘭教65
  26 猶太教19
  27 其他宗教390
  28 神話273
  29 術數;迷信783
3 科學類26302
  30 科學類1419
  31 數學16782
  32 天文學723
  33 物理學2621
  34 化學1122
  35 地球科學 地質學490
  36 生物科學1805
  37 植物學229
  38 動物學594
  39 人類學521
4 應用科學類47459
  40 應用科學類601
  41 醫藥6889
  42 家政2423
  43 農業1456
  44 工程11736
  45 礦冶265
  46 化學工業1447
  47 製造2205
  48 商業;各種營業1996
  49 商業;經營學18446
5 社會科學類51266
  50 社會科學類549
  51 統計1064
  52 教育9175
  53 禮俗2977
  54 社會學10524
  55 經濟9065
  56 財政6529
  57 政治6831
  58 法律2916
  59 軍事1639
6 中國史地類7725
  60 史地類551
  61 中國史地1246
  62 中國斷代史2388
  63 中國文化史840
  64 中國外交史206
  65 中國史料436
  66 中國地理108
  67 中國地方志1446
  68 中國地理類志214
  69 中國遊記287
7 世界史地類17415
  71 世界史地1431
  72 海洋志31
  73 亞洲史地5050
  74 歐洲史地1495
  75 美洲史地425
  76 非洲史地151
  77 大洋洲史地140
  78 傳記6850
  79 文物考古1844
8 語文文學類73634
  80 語言學;文學17204
    800 語言學總論991
    801 比較語言學586
    801.1 言語學197
    801.2 方法論12
    801.3 語音學;音韻學33
    801.4 修辭及語法63
    801.5 語源學6
    801.6 語義學;術語學72
    801.7 辭典學24
    801.8 方言學;語言地理學21
    801.9 非語言表達法;記號語言學23
    802 漢語3071
    802.1 訓詁;語彙;語義149
    802.2 文字443
    802.3 字典;詞典335
    802.4 語音;韻書203
    802.5 方言465
    802.6 文法302
    802.7 寫作;修辭379
    802.8 讀本219
    802.9 中國少數民族語言160
    803 東方語言4079
    803.1 日語3675
    803.11 文字,字母136
    803.12 語源學147
    803.14 音韻21
    803.15 方言16
    803.16 語法691
    803.17 修詞;作文118
    803.18 日本語讀本1516
    803.188 會話讀本436
    803.2 朝鮮語273
    803.3 臺語31
    803.4 印度語系4
    803.5 南印語系0
    803.6 伊朗語系1
    803.7 中國南疆外諸語50
    803.8 突厥語系4
    803.9 南島語系36
    804 印歐語系261
    804.1 古典歐洲語;希臘語3
    804.2 拉丁語8
    804.3 近代歐洲語總論1
    804.4 羅馬語族0
    804.5 法語144
    804.6 義語13
    804.7 西班牙語85
    804.8 葡語1
    805 日耳曼語系8156
    805.1 英語7965
    805.11 字母16
    805.12 語彙912
    805.121 語源23
    805.122 基本語彙1
    805.123 成語182
    805.124 同意、反意、同音異語13
    805.126 古語1
    805.127 外來語0
    805.13 英語字典235
    805.14 英國語言90
    805.15 英語方言1
    805.16 英國語言文法748
    805.17 英語作文441
    805.171 英語修詞25
    805.172 修飾2
    805.174 日記體3
    805.175 論文作文44
    805.176 式辭1
    805.178 文範12
    805.179 英語應用文125
    805.18 英語讀本4640
    805.188 英國語言會話讀本1009
    805.189 考試問答1884
    805.1892 全民英檢151
    805.1894 托福考試(TOEFL)357
    805.1895 TOEIC多益798
    805.1896 留學專業英文考試(GRE,GMAT)15
    805.19 古英語1
    805.2 德語156
    805.3 斯堪地納維亞語0
    805.4 荷蘭語1
    805.5 法德蘭語4
    805.6 佛里斯蘭語0
    805.9 其他0
    806 斯拉夫語族50
    806.1 俄語49
    806.2 波蘭語0
    806.3 捷克語0
    806.4 保加利亞語0
    806.5 塞爾維亞語;克羅埃西亞語0
    806.7 文得語0
    806.8 其他斯拉夫語0
    806.9 波羅的語族0
    807 其他語言8
    808 美洲、非洲、大洋洲諸語言2
    808.1 凱爾特語族2
    808.2 芬蘭烏戈爾語系0
    808.3 伊比利亞高加索語系0
    808.4 含-閃語系0
    808.5 閃語系0
    808.6 希伯來語0
    808.7 阿拉米亞語0
    808.8 阿拉伯語0
    808.9 其他0
    809 人為語3
  81 文學5540
  82 中國文學5982
  83 中國文學總集2967
  84 中國文學別集2221
  85 中國各種文學24339
  86 東方文學6808
  87 西洋文學6936
  88 其他各國文學1196
  89 新聞學506
9 藝術類34044
  90 藝術類4365
  91 音樂3315
  92 建築藝術1619
  93 雕塑644
  94 繪畫;書法6950
  95 攝影;電腦藝術1911
  96 應用美術2514
  97 技藝578
  98 戲劇9913
  99 遊藝及休閒活動2235


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800