English Version
館藏查詢
他校館藏
  
本頁點閱次數:135942次(自2015/1/1)
0 總類39239
  00 特藏18401
  01 目錄學; 文獻學1534
  02 圖書資訊學; 檔案學868
  03 國學10496
  04 普通類書;普通百科全書548
  05 連續性出版品;期刊265
  06 普通會社 博物館學444
  07 普通論叢1053
  08 普通叢書4562
  09 群經1066
1 哲學類17651
  10 哲學類506
  11 思想;學術727
  12 中國哲學3865
  13 東方哲學165
  14 西洋哲學1386
  15 邏輯學265
  16 形上學170
  17 心理學6562
  18 美學558
  19 倫理學3449
2 宗教類8145
  20 宗教類298
  21 宗教學353
  22 佛教4343
  23 道教242
  24 基督教1344
  25 伊斯蘭教68
  26 猶太教19
  27 其他宗教401
  28 神話302
  29 術數;迷信776
3 科學類26440
  30 科學類1431
  31 數學17021
  32 天文學735
  33 物理學2534
  34 化學1080
  35 地球科學 地質學492
  36 生物科學1790
    360 生物科學總論353
    361 普通生物學190
    361.1 生命論10
    361.2 生物發生與成熟30
    361.3 生物形態學;比較生物學6
    361.4 生誤解剖學60
    361.5 分子生物學24
    361.6 生物病理學1
    361.7 生物物理學6
    361.9 其他23
    362 演化論69
    362.1 達爾文學說25
    362.3 定向進化論0
    362.4 突變論0
    362.5 拉馬克學說0
    362.6 其他演化論0
    362.8 古生物學與演化論0
    362.9 反演化論0
    363 遺傳學196
    363.1 變異4
    363.2 交配0
    363.3 生殖;性8
    363.5 優生學0
    363.6 各種遺傳學3
    363.8 分子遺傳學27
    364 細胞論44
    365 經濟生物學1
    366 生物分佈;生物地理學61
    367 生態學581
    367.1 普通生態學1
    367.2 生物與非生物環境33
    367.21 氣候因素4
    367.28 自然災害25
    367.3 生物與生物環境22
    367.4 環境污染246
    367.5 適應1
    367.6 群體生態學2
    367.7 生態保育13
    367.8 生態系42
    367.9 其他生態學9
    368 生物技術147
    369 微生物學147
  37 植物學221
  38 動物學604
  39 人類學531
4 應用科學類47036
  40 應用科學類584
  41 醫藥6980
  42 家政2459
  43 農業1453
  44 工程11478
  45 礦冶258
  46 化學工業1400
  47 製造2171
  48 商業;各種營業2037
  49 商業;經營學18219
5 社會科學類51681
  50 社會科學類552
  51 統計1086
  52 教育9127
  53 禮俗3052
  54 社會學10708
  55 經濟9120
  56 財政6587
  57 政治6860
  58 法律2928
  59 軍事1663
6 中國史地類7761
  60 史地類555
  61 中國史地1255
  62 中國斷代史2439
  63 中國文化史837
  64 中國外交史207
  65 中國史料438
  66 中國地理108
  67 中國地方志1426
  68 中國地理類志212
  69 中國遊記285
7 世界史地類17743
  71 世界史地1492
  72 海洋志32
  73 亞洲史地5161
  74 歐洲史地1517
  75 美洲史地423
  76 非洲史地152
  77 大洋洲史地139
  78 傳記6948
  79 文物考古1881
8 語文文學類75042
  80 語言學;文學17413
  81 文學5609
  82 中國文學6080
  83 中國文學總集3023
  84 中國文學別集2220
  85 中國各種文學24387
  86 東方文學7657
  87 西洋文學7012
  88 其他各國文學1195
  89 新聞學510
9 藝術類34751
  90 藝術類4472
  91 音樂3328
  92 建築藝術1652
  93 雕塑652
  94 繪畫;書法7142
  95 攝影;電腦藝術1951
  96 應用美術2579
  97 技藝589
  98 戲劇10155
  99 遊藝及休閒活動2232


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800