English Version
館藏查詢
他校館藏
  
本頁點閱次數:112159次(自2015/1/1)
0 總類38803
  00 特藏18031
  01 目錄學; 文獻學1486
  02 圖書資訊學; 檔案學864
  03 國學10493
  04 普通類書;普通百科全書546
  05 連續性出版品;期刊258
  06 普通會社 博物館學434
  07 普通論叢1068
  08 普通叢書4590
  09 群經1033
1 哲學類17476
  10 哲學類500
  11 思想;學術735
  12 中國哲學3832
  13 東方哲學158
  14 西洋哲學1381
  15 邏輯學264
  16 形上學165
  17 心理學6465
  18 美學552
  19 倫理學3434
2 宗教類8168
  20 宗教類296
  21 宗教學352
  22 佛教4414
  23 道教241
  24 基督教1342
  25 伊斯蘭教65
  26 猶太教19
  27 其他宗教388
  28 神話272
  29 術數;迷信781
3 科學類26204
  30 科學類1415
  31 數學16702
  32 天文學719
  33 物理學2621
  34 化學1119
  35 地球科學 地質學489
  36 生物科學1802
    360 生物科學總論345
    361 普通生物學188
    361.1 生命論10
    361.2 生物發生與成熟31
    361.3 生物形態學;比較生物學6
    361.4 生誤解剖學61
    361.5 分子生物學21
    361.6 生物病理學1
    361.7 生物物理學6
    361.9 其他23
    362 演化論66
    362.1 達爾文學說24
    362.3 定向進化論0
    362.4 突變論0
    362.5 拉馬克學說0
    362.6 其他演化論0
    362.8 古生物學與演化論0
    362.9 反演化論0
    363 遺傳學192
    363.1 變異4
    363.2 交配0
    363.3 生殖;性8
    363.5 優生學0
    363.6 各種遺傳學4
    363.8 分子遺傳學22
    364 細胞論42
    365 經濟生物學1
    366 生物分佈;生物地理學64
    367 生態學619
    367.1 普通生態學1
    367.2 生物與非生物環境33
    367.21 氣候因素4
    367.28 自然災害25
    367.3 生物與生物環境22
    367.4 環境污染287
    367.5 適應1
    367.6 群體生態學2
    367.7 生態保育12
    367.8 生態系42
    367.9 其他生態學9
    368 生物技術145
    369 微生物學140
  37 植物學229
  38 動物學591
  39 人類學520
4 應用科學類47321
  40 應用科學類600
  41 醫藥6862
  42 家政2409
  43 農業1454
  44 工程11719
  45 礦冶265
  46 化學工業1445
  47 製造2204
  48 商業;各種營業1989
  49 商業;經營學18380
5 社會科學類51144
  50 社會科學類547
  51 統計1064
  52 教育9151
  53 禮俗2970
  54 社會學10504
  55 經濟9051
  56 財政6496
  57 政治6816
  58 法律2914
  59 軍事1637
6 中國史地類7709
  60 史地類550
  61 中國史地1248
  62 中國斷代史2385
  63 中國文化史829
  64 中國外交史206
  65 中國史料438
  66 中國地理108
  67 中國地方志1445
  68 中國地理類志214
  69 中國遊記287
7 世界史地類17351
  71 世界史地1425
  72 海洋志29
  73 亞洲史地5018
  74 歐洲史地1489
  75 美洲史地424
  76 非洲史地150
  77 大洋洲史地140
  78 傳記6831
  79 文物考古1847
8 語文文學類73551
  80 語言學;文學17180
  81 文學5535
  82 中國文學5980
  83 中國文學總集2967
  84 中國文學別集2221
  85 中國各種文學24382
  86 東方文學6744
  87 西洋文學6928
  88 其他各國文學1194
  89 新聞學507
9 藝術類33916
  90 藝術類4338
  91 音樂3304
  92 建築藝術1613
  93 雕塑641
  94 繪畫;書法6912
  95 攝影;電腦藝術1903
  96 應用美術2500
  97 技藝577
  98 戲劇9901
  99 遊藝及休閒活動2228


  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800